VEDTEKTER

VEDTEKTER

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Revidert 7.10.2017

 

 • 1. Formålsparagraf

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome er en støtteforening for mennesker i psykiatrien og deres venner. Foreningens målsetning er:

 

 1. Å hindre uberettiget frihetsberøvelse. Er frihetsberøvelse et faktum, skal den berørte få kjennskap til alle sine juridiske rettigheter innen et døgn etter innleggelsen. Disse skal gis skriftlig og i en form som ikke kan misforstås. Klienten selv eller dennes medhjelper har rett til å se dokumentene.
 2. Hindre overgrep og mishandling av psykiatriske klienter både i og utenfor institusjonene.
 3. Hindre at mennesker blir frihetsberøvet på grunn av avvikende holdning og atferd.
 4. Krav om at klientenes mening om deres eget tilfelle blir hørt og respektert, og at deres kritikk av mangler ved sykehuset blir tatt til følge.
 5. Kontinuerlig revurdering av behandlingsmetoder og behandlingstilbud innen det psykiske helsevern. Utvidet ansvarsbevissthet ved benyttelse av medikamenter og annen behandling.
 6. Rett til at et utvalg av foreningen får besøke institusjonene og samtale med klienter uten kontroll av sykehuset.
 7. Oppmuntre og støtte klienter som får prøvet sin sak for domstolene: Klientens motpart i rettssaker skal være den eller de som har forlangt tvangsinnleggelsen, ikke offentlig myndighet.
 8. Klienter og pårørende kan komme med sine klager til foreningen.
 9. Sørge for arbeid og bopel til utskrevne klienter. Strengere kontroll med privatpleien. Oppmuntre til nye former for for- og ettervern.
 10. Bidra til å utvide toleransegrenser for enkeltindivider og avviksgrupper i samfunnet. Foreningen støtter alle minoritetsgrupper i deres kamp for menneskerettigheter.
 11. Krav om at foreningen blir tatt med ved utarbeidelse av ny Lov om psykisk helsevern.
 12. Foreningen skal oppmuntre til dannelse av aktivitetsgrupper og lokallag over hele landet.
 13. Foreningen skal, så langt som den finner det formålstjenlig, gjennom pressen og andre skrifter, og ved foredrag og diskusjonsmøter, arbeide for å gi informasjon og skape en opinion som støtter foreningens synsmåter og virksomhet.

 

 • 2. Medlemmer av foreningen kan enhver bli, som er enig i foreningens formål og betaler medlemskontingenten. Imidlertid kan ikke regnskapsfører og revisor være medlem

 

 • 3. Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes en gang i året innen 1. mai. Landsmøtet innkalles med 14 dagers varsel. Innkallingen skal vedlegges årsmelding, regnskap og budsjett samt andre saksdokumenenter, eventuelt ettersendes.

 

 • 4. Medlemmene har rett til å sende inn forslag til landsmøtet. Forslag skal være sentralstyret i hende innen 15. mars. De skal vedlegges innkallingen med innstilling for eller mot fra sentralstyret. På årsmøtet kan det fremsettes benkeforslag i saker på sakslisten. Vedtektsendringer kan kun vedtas dersom forslag er sendt medlemmene fra sentralstyret minst 14 dager før årsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall for å bli vedtatt.

 

 • 5. Landsmøtet behandler følgende saker:

Årsmelding.

Regnskap.

Budsjett, inkludert fastsettelse av styrehonorarer.

Vedtektsendringer.

Innsendte saker.

Valg av sentralstyre og andre valg.

Ved valg av sentralstyret velges leder, nestleder, kasserer samt andre faste styremedlemmer og varamedlemmer.

 

 • 6. Kontingenten fastsettes på landsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra sentralstyret.

WSO har tre kontingenttyper:

Ordinært medlemskap

Familie/husstandssmedlemskap

Støttemedlemskap uten stemmerett for stiftelser og organisasjoner

Hvert familiemedlem regnes som individuelt medlem med stemmerett.

De som har tegnet livstidsmedlemskap før 2014 beholder dette, men oppfordres til å betale en årlig kontingent på kr 50.

 • 7. Adgang til stemmerett på landsmøtet har de medlemmer som har betalt medlemskontingenten for det foregående år. Det stemmes skriftlig, hvis noen krever det. Ved stemmelikhet er sentralstyrelederens stemme avgjørende.

 

 • 8. Ekstraordinært landsmøte innkalles når minimum tre sentralstyremedlemmer finner det nødvendig eller når én fjerdedel av medlemmene krever det. Et slikt møte innkalles av flertallet i sentralstyret med 14 dagers varsel.

 

 • 9. Sentralstyret inviterer aktive medlemmer fra hele landet til landskonferanse minst én gang i året. Landskonferansen er ikke beslutningsdyktig.

 

 

 • 10. Foreningen har et sentralstyre på 5 eller 7 faste medlemmer, samt varamedlemmer. Alle sentralstyremedlemmer står på valg hvert år. Det er viktig med utskiftninger i sentralstyret hvert år, og de medlemmer som har anledning, bes stille seg til disposisjon. Sentralstyret kan utnevne arbeidsutvalg. Ethvert arbeidsutvalg står ansvarlig overfor sentralstyret.

 

Sentralstyret innkalles skriftlig med beskjed om hva som skal behandles. Varamedlemmer skal få innkalling til hvert møte. Møtet er beslutningsdyktig når 4 er til stede. Sentralstyremøte avholdes jevnlig og når minst to sentralstyremedlemmer ber om det. Et vedtak i sentralstyret er ikke gyldig dersom mindre enn 3 personer stemmer for det. Ved stemmelikhet er sentralstyrelederens stemme avgjørende. Ved styremøter kan deltakelse per telefon godtas og skal legges til rette for når det er nødvendig.

 

Oppdragstakere står ansvarlige overfor sentralstyret.

Ektefeller og samboere kan ikke være faste sentralstyremedlemmer samtidig.

 

 • 11. WSO kan ha to typer lokale organisasjonsledd: fylkeslag og lokallag. Lokale organisasjonsledd skal avholde årsmøte før landsmøte og skal levere årsmelding, regnskap, årsmøtereferat samt andre saksdokumenter til sentralstyret.

 

Fylkeslag kan slå seg sammen til et større fylkeslag dersom det er enighet om det.

 

Lokallag er underordnet fylkeslag og fylkeslag er underordnet sentralstyret.

 

Vedtektene gjelder også for lokale organisasjonsledd.

 

 • 12. Sentralstyret og fylkes/ lokale styrer skal ha et flertall med bruker- og/ eller overlevendeerfaring. Valgkomitéen og ethvert arbeidsutvalg bør ha flertall med bruker- og/ eller overlevendeerfaring.

 

 • 13. WSO er utgiver av tidsskriftet Søkelyset – kritisk blikk på psykiatrien. Som utgiver plikter WSO å følge avtalen mellom WSO og Søkelyset og vedtektene for Søkelyset.

 

 • 14 Fullmakt gir ikke stemmerett i noe organ i WSO.

 

Ved inhabilitet kan man ikke velges til verv og må fratre verv man på forhånd er valgt til. Ved inhabilitet i enkeltsaker kan man ikke ha stemmerett.

 

 • 15. Et medlem som aktivt motarbeider foreningens formål i alvorlig grad eller begår alvorlige vedtektsbrudd kan suspenderes av sentralstyret. Et suspendert medlem kan ekskluderes av landsmøtet med minst to tredjetalls flertall etter at forslag om det er blitt bekjentgjort i landsmøteinnkallingen.

 

 • 16. Ved oppløsning av foreningen utdeles foreningens eventuelle eiendom i form av litteratur og arkivalia til dertil egnet arkiv- eller bibliotekinstitusjon eller dernest aktive medlemmer som kan ventes å ta spesielt godt vare på dem. Foreningens eventuelle eiendom i form av bankinnskudd og kontantkasse og verdigjenstander utdeles til dertil egnet godt formål som fremmer foreningens interesser i vid forstand. Foreningen kan ikke oppløses så lenge minst 10 medlemmer vil ta ansvaret ved å holde den i gang.

 

Last ned vedtekter som PDF-dokument:

Vedtekter revidert 2017 PDF