Menneskerettigheter og tvang

NOU 2011:9  Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet

Lovutvalget som har vurdert tvangsreglene i psykisk helsevern (Paulsrud-utvalget) leverte i juni 2011 sin NOU til statsråden. Dessverre ser rapporten ut til å være et blindspor på veien mot grunnleggende endringer i psykiatrien.

Les Mette Ellingsdalens kronikk i Klassekampen 17. juni 2011 bare tekst

Avisinnlegget «Psykiatriens tvangstanker»

 

Les Paulsrud-utvalgets NOU:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2011/nou-2011-9.html?id=647625

 

Les Hege Orefellens dissens her

 

 

Behandlingskriteriet/ psykisk helsevernloven.

 

Høsten 2008 og våren 2009 har WSO deltatt i en arbbeidsgruppe som er oppnevnt av Helse og Omsorgsdepartementet/ Helsedirektoratet for å se på behandlingskriteriet og bruken av tvang. I psykisk helsevernloven er det to kriterier for å bruke tvang, det ene er fare-kriteriet (hvis pasienten anses å være i fare for seg selv eller andre), det andre er det såkalte behandlings-kriteriet (hvor pasienten anses å gå glipp av muligheten til bedring, eller at tilstanden forverres). WSO går inn for å fjerne behandlingskriteriet. WSO har som mål å fjerne hele særloven i psykiatri, og at denne erstattes med en «almenn lovgivning» i tråd med internasjonale menneskerettstandarer, uten særgrupper. Vi mener allikevel at det vil være et viktig delmål å fjerne behandlingskriteriet som gir rom for langvarig tvangsbruk og tvangsmedisinering uten at det er grunngitt i akutt fare for liv.

 

WSO har sammen med Bjørg Njaa levert inn en særuttalelse som er vedlagt rapporten.

Tid for endring og paradigmeskifte – Hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

WSO har også innlevert to andre dokumenter til denne arbeidsgruppa. Det første dokumentet er WSOs innspill til arbeidsgruppa og argumenterer i hovedsak ut i fra et menneskerettighetsperspektiv.

WSOs innspill til arbeidsgruppe behandlingskriteriet

 

Det andre dokumentet samler en del utalelser som har kommet fra FN, og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser, og hvilken konsekvenser dette får.

Dagens situasjon i psykisk helsevern er uholdbar – Tid for Endring og Paradigmeskifte

 

Nedenfor ligger noen dokumenter fra FN som omhandler menneskerettighetene til mennesker med psykiske lidelser (blandt annet). I «Endring og paradigmeskifte» er det blandt annet sitert fra disse dokumentene, så «høydepunktene» finner du lettere tilgjengelig der.

 

 

Dignity and justice for detainees week, infonote 4.

 

Legal capasity and supportet decision-making.

 

The right to health