Arbeidsutvalg

Journal-utvalget

WSO opprettet et nytt journal- utvalg i juni 2021.

Journalutvalget skal sette søkelys på ivaretakelse av rettssikkerheten til personer som mottar helsehjelp frivillig eller under tvang, fra spesialist- eller kommunehelsetjeneste, fra private helseaktører og andre som fører journal f.eks. barnevern, hvor det personen forteller, hendelser, diagnoser, undersøkelser m.m. blir beskrevet.  

Utvalget oppnevnes også for å øke WSO sin kompetanse og slagkraft innen dokumentasjon, manglende sådan og generelle rettigheter etter annen helse- og omsorgslovgivning.

Overordnet målsetting:  

 • Utvalget skal være WSO sin kilde til kompetanse innen journaldokumentasjon.
 • Bidra til økt oppmerksomhet og kunnskap blant medlemmer, helsepersonell og akademia om betydning av nøyaktig språk, etterrettelighet, rettssikkerhet og respekt for individet i dokumentasjon i pasientjournalen.
 • Skaffe informasjon til WSO om hvordan rettssikkerheten i journalføringen for personer med psykiske helseutfordringer ivaretas.
 • Være en pådriver for å videreutvikle WSO sin politikk på området.  

Utvalget skal:

 • Synliggjøre utfordringer knyttet til manglende dokumentasjon, feildokumentasjon, og over- og underrapportering i journaler/saksmapper. 
 • Synliggjøre utfordringer med svak tilgangskontroll, som vil si kontroll på hvem som skal ha tilgang til de ulike journalene og hvem som ikke skal ha tilgang. 
 • Synliggjøre utfordringer med hvordan en ordlegger seg i journaler/saksmapper.
 • Synliggjøre etiske utfordringer i journaldokumentasjonen, som for eksempel: Hva skal dokumenteres, om hvem og hvordan. 
 • Synliggjøre behovet for å verifisere at opplysningene som nedtegnes stemmer. 
 • Synliggjøre konsekvensene feil og mangler i pasientjournalen kan få for den enkelte, både sosiale (familiære), psykiske (krenkelser) og økonomiske, og ikke minst med tanke på rettssikkerheten i klagesaker, NPE, Kontrollkommisjonen, tvangsbestemmelser, medisinering og så videre. 
 • Synliggjøre snoking og tvilstilfeller der innsyn i pasientjournalen oppfattes som uberettiget. 
 • Synliggjøre faren for svekket tillitt til helsetjeneste og helsepersonell om ikke personvern og etterrettelighet i pasientjournalene ivaretas. 
 • Synliggjøre ulike juridiske problemstillinger knyttet til journal og journalføring, innsyn, retting, sletting, klaging og rettsak (der pasientjournalen kan bli lagt frem). 
 • Bidra til økt kunnskap om retten til innsyn, sletting og retting, samt sperring i pasientjournalen etter helsepersonelloven (§41), (§43) og (§42). 
 • Bidra til å belyse og lage debatt om begrepene «kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten». Begrep som brukes som et argument for stadige utvidelser av tilgangen til pasientjournalen og opprettelse av ulike helseregistre (helseregisterloven). Helseregistre som lagrer pasientopplysninger og henter ut disse til kvalitetsmål uten at pasienten forespørres.
 • Jobbe aktivt med høringer som har med pasientjournalen å gjøre.

Utvalget skal ikke:

 • Drive rettshjelp, men kan videreformidle kontaktinformasjon til rett klageinstans og bistå med informasjon om rettigheter i klagesaker, så langt kapasiteten og kompetansen tilsier det.

Journalutvalgets mandat

Utvalgets medlemmer:

 • Målfrid Frahm Jensen, leder av utvalget
 • Randi Mofossbakke
 • Øystein Høiby
 • Anbjørg Hellestræ