Hva skjer i aksjonen

Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud har egen webside: 

www.medisinfrietilbud.no 

Fellesaksjonens historie frem til 2019

Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingsforløp ble startet i 2011 etter en brukerorganisasjonskonferanse på Hamar. Kampen mot tvangsmedisinering har vært en sentral del av brukerorganisasjonenes kamp mot tvang. I Berntutvalget (2008-2009) ble spørsmålet om tvangsmedisinering og dens skadevirkninger reist av brukerrepresentanter fra WSO (Landsforeningen We Shall Overcome) og LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse). I tråd med anbefalingen fra Berntutvalget, ble det opprettet et lovutvalg; Paulsrudutvalget, som blant annet skulle se nærmere på vilkårene for behandling under tvang, herunder tvangsmedisinering. Dette ga brukerorganisasjonene håp om at det skulle bli slutt på tvangsmedisineringen. Da Paulsrudutvalgets rapport kom, ble det klart at det ikke ble noen endringer som innebar forbud mot tvangsmedisinering. Dette førte til at brukerorganisasjonene måtte finne andre strategier.

Medisinfrie behandlingstilbud har vært etterspurt av bruker- og pårørendeorganisasjoner i mange år. I Bernt-utvalgets rapport ble oppbygging av nyskapende tilbud lagt frem som et av tiltakene mot tvangsbruk. WSO formulerte i en høring i Stortinget 29.5.2008 behovet for et medikamentfritt døgn/ akutt tilbud for å kunne tilby behandling uten tvang. I mars 2010 ble det for første gang nevnt medisinfrie tilbud i Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev til de regionale helseforetakene.

I «Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang», vedlagt departementets oppdragsbrev, oppsummeres krav til de regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. I punkt 9 nevnes minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. Blant annet systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud. Andre alternativer som nevnes er brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkludert rettighetskontrakter og kriseplaner.

Dette dokumentet så vi som en stor mulighet til å få helseforetakene til å etablere reelle medisinfrie tilbud.

På initiativ fra Hvite Ørn og WSO under en brukerorganisasjonskonferanse på Hamar 6. og 7. juni 2011, ble så Fellesaksjonen dannet i 2011. Aksjonsgruppa har fra starten av bestått av Aurora støtteforening, Hvite Ørn, LPP – Landsforening for Pårørende innen Psykisk helse, Mental Helse og WSO – Landsforeningen We Shall Overcome.

Det første møtet i oktober resulterte i et brev til helseminister Anne Grete Strøm Eriksen (21.10.2011). Her ble aksjonens krav om medisinfrie enheter i alle landets helseforetak presentert. I 2012 hadde Fellesaksjonen et møte med HOD(Helse- og omsorgsdepartementet) og samme år ble det sendt et nytt brev til helseministeren (nå Jonas Gahr Støre). Aksjonsgruppa arbeidet deretter med et grunndokument som ble ferdig i 2013. Dette grunndokumentet utgjør Fellesaksjonens mandat. Grunndokumentet er forankret i de respektive organisasjonene og er styrende for aksjonens arbeid.

Siden har Fellesaksjonen hatt flere møter med HOD og med helseministeren og vi har skrevet flere brev til HOD, til helseforetak, brukerutvalg, pasientombud og til Universitetet i Oslo. Mer informasjon finnes på websiden http://medisinfrietilbud.no/

Høsten 2013 inviterte Fellesaksjonen leder i Helseforetaket i Incita til å drøfte et samarbeid. Incita hadde motiverte fagfolk og vi hadde flere møter med ledelsen. Resultatet ble Hurdalsjøen Recoverysenter – landets første tilbyder av medikamentfri behandling av psykotiske pasienter.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sendte 26.11.2015 et brev til de regionale helseforetakene om at alle skulle ha etablert tilbud om medikamentfri behandling innen 1. juni 2016 og at det skulle gjøres i samarbeid med brukerorganisasjonene. Helseforetakene ble også bedt om å gi tilbud om planmessig nedtrapping av legemiddelbehandling for de pasientene som ønsker det. Her er oppslaget på regjeringen.no, hvor det også er presisert at tilbudet skal være i egne enheter.

Fellesaksjonen arrangerte 8. februar 2017 konferanse sammen med Stiftelsen Humania på Litteraturhuset – Hva er kunnskapsgrunnlaget for behandling med eller uten psykofarmaka – med Robert Whitaker og Jaakko Seikkula.

1 2017 og 2018 har Fellesaksjonen arrangert dialogkonferanser om medisinfri behandling. Konferansene har samlet mange fagfolk, pasienter / brukere, pårørende og andre til nyttig utveksling av kunnskap og erfaring. Fellesaksjonen har også deltatt på flere eksterne konferanser hvor vi har vært invitert til å snakke om vårt arbeid.

Fellesaksjonens arbeid bygger på retten til medvirkning og selvbestemmelse, på retten til frivillighet, på retten til fritt behandlingsvalg. Medisinfrie behandlingsforløp er et viktig bidrag til å redusere den omfattende tvangsbruken i psykisk helsevern.

Arbeidet i Fellesaksjonen er i hovedsak blitt gjort av frivillige fra de fem organisasjonene. Fellesaksjonen har ingen egen økonomi og ingen administrasjon. Det er en aksjonsgruppe som arbeider ut fra det Grunndokumentet som alle organisasjonene står bak. Målet er å få etablert medisinfrie tilbud i alle landets helseforetak.

Nå, i 2019, har vi fått flere medikamentfrie enheter og det tilbys medikamentfrie behandlingsforløp flere steder. Fellesaksjonens oppgave fremover blir å arbeide for at valgfrihet og medisinfrie tilbud skal være en realitet for alle, uansett hvor de bor i landet. Og for at de som ber om medisinfri behandling blir hørt og får et reelt tilbud om dette, selv om det betyr at de må henvises til et annet helseforetak.

http://medisinfrietilbud.no/ 

Overrekkelse av Grunndokumentet i HOD – til statssekretær Kjell Erik Øie – 11. februar 2013. Fra venstre: Anne-Grethe Terjesen – LPP, Jan-Magne Sørensen – Hvite Ørn, statssekretær Kjell Erik Øie, Mette Ellingsdalen – WSO, Karl Olaf Sundfør – Mental Helse og Per Overrein – Aurora