Psykisk helse: Å fremme og beskytte menneskerettigheter

Hva betyr «alle har rett til psykisk helse»?

Psykisk helse er en grunnleggende menneskerettighet for alle.

Alle, uansett hvem og hvor de er, har en fortjent og iboende rett til den høyest oppnåelige standarden for mental helse.

Dette innbefatter:

 • retten til tilgjengelig, akseptabel og god omsorg og
 • retten til frihet, uavhengighet og inkludering i samfunnet.

Å ha et psykisk helseproblem bør aldri være en grunn til å frata en person menneskerettigheter eller utelukke dem fra beslutninger om egen helse.

Dessverre opplever mennesker med psykiske lidelser rundt om i verden et bredt spekter av menneskerettighetsbrudd. Mange opplever tvangstiltak inkludert tvangsinnleggelser og tvangsbehandling, samt isolasjon og fysisk tvang. Det er også vanlig at folk blir ekskludert fra samfunnslivet, diskriminert, nektet grunnleggende rettigheter som mat og husly, og nektet å stemme eller gifte seg.

Mange flere har ikke tilgang til den psykiske helsehjelpen de trenger, eller har bare tilgang til omsorg som bryter med menneskerettighetene deres. Mange steder betyr mangel på samfunnsbaserte tjenester at psykisk helsehjelp i hovedsak betyr langtidsopphold i psykiatriske sykehus eller institusjoner, som ofte er forbundet med menneskerettighetsbrudd.

 

Hvordan kan menneskerettighetene til mennesker med psykiske lidelser fremmes? Hvordan kan menneskerettighetsbrudd forebygges?

 • Ved å sikre at lover og retningslinjer knyttet til psykisk helse er i tråd med internasjonalt vedtatte menneskerettighetskonvensjoner. Stater bør sikre at deres lover og retningslinjer om mental helse både beskytter og fremmer mental helse. Mens mange land har søkt å reformere sine lover, retningslinjer og tjenester siden vedtakelsen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2006, har for få vedtatt eller endret de relevante lovene og retningslinjene i den skalaen som er nødvendig for å få slutt på overgrep og fremme menneskeretten til psykisk helse.
 • Forbedre menneskerettighetene i psykiske helsetjenester. Måter å vurdere og forbedre kvaliteten på omsorgen og menneskerettighetsforhold bør etableres for å beskytte mot umenneskelig og nedverdigende behandling, dårlige levekår og tvangsinnleggelse og -behandling. Folk bør kunne sende inn klager i tilfeller av brudd på menneskerettighetene.
 • Erstatte psykiatriske institusjoner med samfunnsomsorg. Store institusjoner, som ofte er forbundet med brudd på menneskerettighetene, bør erstattes av lokale psykiske helsetjenester, støttet av omsorg på vanlige sykehus og hjemmebaserte tjenester. Psykiske helsetjenester må knyttes til tjenester og støtte i samfunnet, slik at mennesker som lever med psykiske helseproblemer kan få tilgang til utdanning, arbeid, sosiale tjenester og boligmuligheter på lik linje med andre.
 • Endre holdninger og øke bevisstheten. Helsedepartementer, helsepersonell, det sivile samfunn (spesielt personer med levd erfaring, organisasjoner drevet av personer med funksjonsnedsettelser og frivillige organisasjoner), akademiske institusjoner, fagorganisasjoner og andre interessenter bør gå sammen i sin innsats for å utdanne og fremme rettighetene til mennesker med psykiske lidelser.
 • Myndiggjøre personer med psykiske lidelser og deres familier. Regjeringer bør støtte opprettelse av og/eller styrke organisasjoner for mennesker med psykiske lidelser så vel som familieorganisasjoner. Disse gruppene er best stilt når det gjelder å synliggjøre problemer, identifisere sine behov og hjelpe til å finne løsninger for å forhindre krenkelser og forbedre psykisk helse og andre støttetjenester i landet. De har en avgjørende rolle å spille i utformingen og implementeringen av retningslinjer, planer, lover og tjenester.
 • Øke investeringer i psykisk helse. Myndighetene må avsette mer av helsebudsjettet til psykisk helse. I tillegg må psykisk helsearbeidere på alle nivåer i helsevesenet utvikles og utdannes for å sikre at alle mennesker har tilgang til psykiske helsetjenester av god kvalitet som fremmer bedring og respekt for menneskerettighetene.

 

Hvordan kan jeg finne ut mer om psykisk helse og menneskerettigheter? Hvor kan jeg lære å støtte min egen mentale helse og andres mentale helse?

QualityRights e-opplæring er et gratis nettkurs utviklet av WHO, som er utviklet for å hjelpe deg til å:

 • forstå og forbedre din egen mentale helse
 • lære å støtte venner, familie og andre med deres psykiske helse
 • få kunnskap og ferdigheter til å håndtere stigmatisering, diskriminering og tvangspraksis
 • lære å gi støtte til noen som opplever en krise.

Den er tilgjengelig på 11 språk. Finn ut mer her.

QualityRights-initiativet har som mål å støtte land til å vurdere og forbedre kvaliteten på omsorg innen psykisk helse og relaterte tjenester og å fremme rettighetene til mennesker med psykososiale, intellektuelle og kognitive funksjonsnedsettelser.

 

Oversatt fra WHO, Verdens helseorganisasjon, «Mental health: Promoting and protecting human rights», Oct 6th 2023, Q&A

 

Illustrasjonsbilde: Edwin Austin Abbey – Early figure study for «The Hours», (1937) Yale University Art Gallery.