VEDTEKTER

VEDTEKTER for WSO – Landsforeningen We Shall Overcome 

Revidert på landsmøtet 2023

 

VEDTEKTER

Vedtatt på landsmøtet 23. april 2023

 • 1 Navn

Foreningens navn er WSO – Landsforeningen We Shall Overcome. Som forkortelse for foreningens navn brukes WSO.

 • 2 Formål

WSO er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

Foreningens formål er:
– å bidra til at det utvikles tjenestetilbud innen psykisk helse basert på menneskerettigheter, som respekterer retten til å være inkludert i samfunnet, retten til bolig og arbeid og retten til selvbestemmelse i alle saker som angår oss. Dette inkluderer et opphør av tvang og overgrep i tjenester innen psykisk helse.

–  å jobbe for at dagens diskriminerende lovverk erstattes av lovverk som er i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

–  å være en støtteorganisasjon for mennesker som blir, har blitt eller er redd for å bli utsatt for tvang og overgrep innen psykisk helsetjenesten.

Dette forsøkes oppnådd ved blant annet å:
– drive politisk påvirkningsarbeid og formidle pasient- og brukererfaring til myndigheter, politikere og helsetjenestene.

– informere om rettigheter, klagemuligheter og andre støtteordninger som kan være til nytte eller beskyttelse mot systemiske overgrep.

–  legge til rette for nettverk og møteplasser der medlemmer kan utveksle kunnskap og erfaringer.

–  jobbe for at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk og tjenestetilbud. Ingenting om oss uten oss!

 • 3 Medlemskap

Alle som støtter foreningens formål kan være medlem forutsatt at medlemskontingenten betales.
Regnskapsfører og revisor kan ikke være medlem.

Sentralstyret kan under visse omstendigheter, og med minst to tredjedels flertall, hindre enkeltpersoner i å bli medlem i foreningen. Slike omstendigheter kan være at personen tidligere har begått alvorlige brudd på foreningens vedtekter eller etiske retningslinjer, eller at personen har kjent historie med alvorlige kriminelle handlinger som er egnet til å skape frykt blant medlemmer og/eller skade foreningens arbeid.

Tidligere medlemmer som har blitt ekskludert fra foreningen, kan kun innmeldes ved søknad til sentralstyret. 

 • 4 Medlemskontingent

Kontingenten fastsettes på landsmøtet for ett år av gangen etter forslag fra sentralstyret.

WSO har tre kontingenttyper:
 Individuelt medlemskap
 Familie/husstandsmedlemskap
 Støttemedlemskap uten stemmerett for stiftelser og organisasjoner

Hvert familiemedlem regnes som individuelt medlem med stemmerett.

 • 5 Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens øverste myndighet. Det holdes en gang i året innen 1. mai. Dato for landsmøtet kunngjøres senest 15. januar. Landsmøtet innkalles med minst 2 ukers varsel. Innkallingen skal vedlegges årsmelding, regnskap og budsjett samt andre saksdokumenter, eventuelt ettersendes.

Medlemmene har rett til å sende inn forslag til landsmøtet. Forslag skal være sentralstyret i hende innen 1. februar. De skal vedlegges innkallingen med innstilling for eller mot fra sentralstyret. På landsmøtet kan det fremsettes benkeforslag i saker på sakslisten.

Landsmøtet behandler følgende saker:

Årsmelding.
 Regnskap.
 Budsjett, inkludert fastsettelse av styrehonorarer.
 Vedtektsendringer.
 Innsendte saker.
 Valg av sentralstyre og andre valg.

Ved valg av sentralstyret velges leder, nestleder, kasserer samt andre faste styremedlemmer og varamedlemmer. Alternativt kan de valgte styremedlemmene få fullmakt av landsmøtet til å konstituere seg selv.

 • 6 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte innkalles når minimum tre sentralstyremedlemmer finner det nødvendig eller når én fjerdedel av medlemmene krever det. Et slikt møte innkalles av flertallet i sentralstyret med minst 14 dagers varsel.

 • 7 Landskonferanse

Sentralstyret inviterer medlemmer fra hele landet til landskonferanse minst én gang i året. Landskonferansen er ikke beslutningsdyktig.

 • 8 Sentralstyret

Foreningen har et sentralstyre på 5 eller 7 faste medlemmer, samt varamedlemmer. Alle sentralstyremedlemmer står på valg hvert år. Det er viktig med utskiftninger i sentralstyret hvert år, og de medlemmer som har anledning, bes stille seg til disposisjon. Sentralstyret kan utnevne arbeidsutvalg. Ethvert arbeidsutvalg står ansvarlig overfor sentralstyret.

Sentralstyret innkalles skriftlig med beskjed om hva som skal behandles. Alle styremedlemmer, inkludert vara, skal få innkalling til hvert møte.

Møtet er beslutningsdyktig når 4 er til stede. Sentralstyremøte avholdes jevnlig og når minst to sentralstyremedlemmer ber om det. Et vedtak i sentralstyret er ikke gyldig dersom mindre enn 3 personer stemmer for det. Ved stemmelikhet er sentralstyrelederens stemme avgjørende. Ved styremøter kan deltakelse per telefon godtas og skal legges til rette for når det er nødvendig.

Oppdragstakere står ansvarlige overfor sentralstyret.

Styret kan ikke supplere seg selv. Ved så stort frafall at styret ikke er vedtaksdyktig må det avholdes ekstraordinært årsmøte. Dette gjelder både sentralledd og lokallag.

 • 9 Lokale organisasjonsledd

WSO kan ha to typer lokale organisasjonsledd: fylkeslag og lokallag. Lokale organisasjonsledd skal avholde årsmøte før landsmøte og skal levere årsmelding, regnskap, årsmøtereferat samt andre saksdokumenter til sentralstyret.

Ved manglende innsending av årsmelding, årsregnskap og årsmøteprotokoll to år på rad blir lokallaget automatisk oppløst.

Fylkeslag kan slå seg sammen til et større fylkeslag dersom det er enighet om det.

Lokallag er underordnet fylkeslag og fylkeslag er underordnet sentralstyret.

Vedtektene gjelder også for lokale organisasjonsledd.

 • 10 Styrets og valgkomitéens sammensetning

Sentralstyret og fylkes/ lokale styrer skal ha et flertall av personer med egenerfaring som pasient, bruker- og/ eller overlevende. Valgkomitéen og ethvert arbeidsutvalg bør ha flertall av personer med egenerfaring som pasient, bruker- og/ eller overlevende.

 • 11 Stemmerett

Fullmakt gir ikke stemmerett i noe organ i WSO.

Ved inhabilitet kan man ikke velges til verv og må fratre verv man på forhånd er valgt til. Ved inhabilitet i enkeltsaker har man ikke stemmerett.

Stemmerett på landsmøtet har de medlemmer som har betalt medlemskontingenten for det foregående år. Det stemmes skriftlig, hvis noen krever det. Ved stemmelikhet tas det tid til diskusjon før ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet er det innstillingen fra det eksisterende sentralstyret som gjelder.

 •  12 Medier

WSO er utgiver av tidsskriftet Søkelyset – kritisk blikk på psykiatrien. Som utgiver plikter WSO å følge avtalen mellom WSO og Søkelyset og vedtektene for Søkelyset.

Sosiale medier i  WSOs navn skal være forankret i lokalt eller sentralt styre. Dette innebærer at det gjeldende styret står ansvarlig for at etiske prinsipper blir fulgt i det aktuelle mediet, og at bare tillitsvalgte kan være administrator/moderator. Det bør være minst to tillitsvalgte som er administratorer / moderatorer. Hvis et lokallag ikke er i drift, skal nettsiden/media-kanalen enten nedlegges eller administreres fra sentralstyret inntil det igjen blir valgt et lokalt styre som ønsker å opprettholde ansvaret.

 • 13 Suspensjon og eksklusjon

Et medlem som motarbeider foreningens formål i alvorlig grad, begår alvorlige vedtektsbrudd, bryter med landsmøtevedtak eller opptrer på en måte som kan skade WSOs virksomhet og omdømme kan suspenderes av sentralstyret med minst to tredjedels flertall. Medlemmet kan suspenderes inntil neste landsmøte.

Et medlem kan suspenderes fra tillitsverv og/eller representasjonsoppgaver ved manglende respekt for styrevedtak eller brudd på WSOs etiske retningslinjer.
En suspendert tillitsvalgt kan kreve ekstraordinært landsmøte innen åtte uker, ikke medregnet ferietid.

Et medlem som trakasserer andre medlemmer kan utestenges fra interne arrangementer en avgrenset periode.

Et medlem kan ekskluderes av landsmøtet med minst to tredjedels flertall etter at forslag om det er blitt bekjentgjort i landsmøteinnkallingen. Hvis eksklusjonen gjelder en tillitsvalgt er det nok med knapt flertall. Medlemmet som foreslås ekskludert har rett til innsyn i eksklusjonsbegrunnelsen og har rett til å møte og tale sin sak på landsmøtet og/eller levere et skriftlig tilsvar på landsmøtet. Eksklusjonsbegrunnelsen legges frem på landsmøtet.

 • 14 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan kun vedtas dersom forslag er sendt medlemmene fra sentralstyret minst 14 dager før landsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall på landsmøtet.

 • 15 Oppløsning

Ved oppløsning av foreningen utdeles foreningens eventuelle eiendom i form av litteratur og arkivalia til dertil egnet arkiv- eller bibliotekinstitusjon eller dernest aktive medlemmer som kan ventes å ta spesielt godt vare på dem. Foreningens eventuelle eiendom i form av bankinnskudd og kontantkasse og verdigjenstander utdeles til dertil egnet godt formål som fremmer foreningens interesser i vid forstand. Foreningen kan ikke oppløses så lenge minst 10 medlemmer vil ta ansvaret for å holde den i gang.