Tid for Endring og Paradigmeskifte

Dagens situasjon i psykisk helsevern er uholdbar

tid for endring og paradigmeskifte

Problem:

Det psykiatriske systemet er undertrykkende.

Det eksisterer ingen reell frivillighet i det psykiske helsevern så lenge tvangshjemlene og tvangsmidlene alltid er i bakhånd.

Vi har en diskriminerende og stigmatiserende særlovgivning.

Rettssikkerheten ved psykiatrisk frihetsberøvelse og andre tvangsinngrep er lav.

Dagens praksis ligger langt unna internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Dagens lovverk og praksis er ikke i samsvar med internasjonal rett og FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (og må bringes i samsvar før ratifisering).

Menneskerettigheter brytes og undergraves via psykiatrisk definisjonsmakt (bl.a. ved at mishandling kan omdefineres til ”behandling” og ”nødvendig helsehjelp”).

Mennesker utsettes for mishandling, og man klarer pr. i dag ikke i tilstrekkelig grad å skille mellom mishandling og behandling.

Løsning:

– Bygge opp et system som er basert på frivillighet og autonomi.

– Fjerne særlovgivningen, erstatte den med «allmenn lovgivning» i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarer og FNF.

-Tvangsmedisinering med psykofarmaka må opphøre/ forbys.

– Alternative behandlingstilbud, både døgn og dag tilbud, også medisinfrie og brukerstyrte tilbud.

– Bygge opp rehabiliterings- og nedtrappingstilbud til legemiddelavhengige og legemiddelskadde.

– Opprette et institutt for registrering og behandling av klager som gjelder krenkelser, overgrep og menneskerettighetsbrudd.

Alle påstander om mishandling og overgrep i psykiatrien må underlegges øyeblikkelig og uavhengig undersøkelse.(jf. FNs torturkonvensjon art. 12)

Dette er mer utdypet i dokumentene «Tid for endring og paradigmeskifte» som ligger under «Menneskerettigheter og tvang».