FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD)

CRPD – Ny FN-konvensjon, på vei mot et ikke-diskriminerende samfunn.

 …»The dawn of a new era» for people with disabilities.  Kofi Annan

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) trådte i kraft 3. mai 2008. Konvensjonen er et resultat av mange års jobbing av mennesker fra bruker og overlevende bevegelsen verden over. Dette er banebrytende på mange måter, også arbeidet med konvensjonen representerer noe nytt. Mennesker som selv har erfaring, også fra psykiatri og tvang, har vært med å bestemme om det som angår oss og våre liv. Under slagordet «Ingenting om oss uten oss!» har brukerbevegelsen tatt et viktig skritt ut av den paternalistiske tradisjonen, og satt en ny standard for hva brukermedvirkning betyr.

«-the adoption of the Convention is being celebrated around the world. It has the potential to change the way societies and legal systems treat people with disabilities.» 

Oliwer Lewis. MDAC

Norge har underskrevet konvensjonen, og er i en prosess for å ratifisere den, det har imidlertid blitt utsatt gjentatte ganger. Når det skjer blir den juridisk bindende, og myndighetene er forpliktet til å følge den.

 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities – United Nations

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. Inkorporering i menneskerettsloven – Rapport fra Kultur- og likestillingsdepartementet 15. januar 2024

 

Psykososial funksjonsnedsettelse, enda en merkelapp?

Har konvensjonen noen konsekvenser for mennesker med psykiatriske diagnoser og merkelapper. Svaret på det er et ubetinget JA!

En FN-konvensjon er et juridisk dokument, og språket som blir brukt kan virke vanskelig tilgjengelig og lite gjenkjennelig i forhold til de begrepene vi bruker i dagligtalen. Det begrepet som er brukt i konvensjonsteksten er «Mental funksjonsnedsettelse». Psykososial funksjonsnedsettelse blir brukt av den internasjonale brukerbevegelsen. Vi har forskjellige opplevelser og meninger om hva psykiske lidelser er, og mange tar sterkt avstand fra sykdomsbegrepet. Psykososial funksjonsnedsettelse sier noe om at problemene oppstår i enkeltmenneskets møte med samfunnet og etablerte normer, og krever ikke at man anerkjenner psykiske lidelser som sykdom eller knyttet opp mot den medisinske modellen. Psykososial funksjonsnedsettelse er på den måten et begrep vi kan samles om, selv om det er nytt og litt ukjent. Fellesskap med andre som blir diskriminert og satt utenfor kan gjøre oss alle sterkere i kampen for et inkluderende samfunn.

I fortalen til konvensjonen står det at konvensjonen … erkjenner at funksjonshemming er et begrep i utvikling, og at funksjonshemming er et resultat av interaksjon mellom mennesker med nedsatt funksjonsevne og holdningsbestemte barrierer og barrierer i omgivelsene som hindrer dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik linje med andre, …

 

Like rettigheter

Konvensjonen slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelser har de samme menneskerettighetene som alle andre. Dette høres kanskje ut som en selvfølgelighet, men tidligere menneskerettighets instrumenter og konvensjoner (bla. MI-prinsippene og EMK) har enkelte unntak for psykiske lidelser, noe som i stor grad har begrenset våre rettigheter. I artikkel 1 fastslås det at mennesker med nedsatt funksjonsevne har full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

 

Supported decision-making – støtte til selvbestemmelse

Konvensjonen bygger på prinsippet om «supported decision-making», i motsetning til «substituted decision-making» som har vært det rådende tankesettet, spesielt innen psykiatri. Det betyr at retten til å ta beslutninger ikke skal overføres til en annen person, men hvis man trenger det skal man få hjelp og støtte så man kan ta beslutninger og til å gjennomføre dem. Ingen skal overlates til seg selv, uten støtte og hjelp, ingen skal fratas retten til å bestemme over eget liv og fremtid. Dette vil kreve at det bygges opp systemer for støtte som er annerledes enn mye av det vi har i dag. Tvang og overformynderi er ikke alternativer i tråd med konvensjonen, og må erstattes av frivillighet, samarbeid, tillitt og støtte til å øve opp evnen til å ta gode beslutninger. Å utvikle slike systemer, som ivaretar retten til å bestemme over seg selv og også gir den støtten og omsorgen som er nødvendig for å kunne ta gode valg, er en kjempeutfordring, og mennesker med bruker erfaring vil spille en sentral rolle for å lykkes.

«This means a 180 degree shift in the way the world thinks of users and survivors of psychiatry. It means we no longer have to sacrifice our freedom when we need support. We will have the legal right to get out of institutions or stop treatment that doesn’t meet our needs, to end abusive guardianship arrangements and live as free members of society.»

Tina Minkowitz, WNUSP

 Noen utdrag fra konvensjonen:

Artikkel 1. Formål.

Denne konvensjonen har som formål å fremme, verne om og sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyet alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er bl.a. mennesker som har langvarig fysisk,

mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse som i samspill med ulike

barrierer kan hindre dem i å delta fullt ut og på en effektiv måte i samfunnet, på lik

linje med andre,

 

Artikkel 3. Generelle prinsipper

Prinsippene i denne konvensjon skal være:

 1. a) respekt for menneskers iboende verdighet, individuelle selvstendighet med rett

til å treffe egne valg, og uavhengighet,

 1. b) ikke-diskriminering,

 

 1. c) fullgod og effektiv deltakelse og inkludering i samfunnet,
 2. d) respekt for forskjeller og aksept av mennesker med nedsatt funksjonsevne

som en del av det menneskelige mangfold og den menneskelige natur,

 1. e) like muligheter

f)…

 

Artikkel 12

Likhet for loven

 1. Partene bekrefter at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til overalt

å anerkjennes som en person i rettslig henseende.

 1. Partene skal erkjenne at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rettslig

handleevne på lik linje med andre, på alle livets områder.

 1. Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt

funksjonsevne tilgang til den støtte de kan trenge for å kunne bruke sin rettslige

handleevne.

 1. Partene skal sikre at alle tiltak som gjelder utøvelsen av rettslig handleevne,

har bestemmelser om hensiktsmessige og effektive beskyttelsesmekanismer for å

hindre misbruk i samsvar med internasjonale menneskerettighetsbestemmelser.

Slike mekanismer skal sikre at tiltak som gjelder utøvelsen av rettslig handleevne,

respekterer vedkommende persons rettigheter, vilje og preferanser, at det ikke

foreligger noen interessekonflikt og utilbørlig påvirkning, at de er forholdsmessige og

tilpasset vedkommendes omstendigheter, og at de gjelder for kortest mulig tid og skal

gjennomgås jevnlig av en kompetent, uavhengig og upartisk myndighet eller

rettsinstans. Beskyttelsesmekanismene skal stå i forhold til i hvilken grad tiltakene

berører vedkommendes rettigheter og interesser

 

Artikkel 14. Frihet og personlig sikkerhet.

1) Partene skal sikre at ethvert menneske med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre

 1. a) har rett til frihet og personlig sikkerhet,
 2. b) ikke berøves friheten på ulovlig eller vilkårlig måte og at enhver frihetsberøvelse skjer på lovlig måte, og at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse.

 

Artikkel 15


Frihet fra tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff

 

 1. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. I særdeleshet må ingen, uten sitt frie samtykke, utsettes for medisinske eller vitenskapelige eksperimenter.

 

Artikkel 17. Vern om personlig integritet

Et hvert menneske med nedsatt funksjonsevne har rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet, på lik linje med andre.

 

Artikkel 25. Helse.

..

 1. d) kreve at medisinsk personell gir mennesker med nedsatt funksjonsevne like god behandling som den som gis andre, herunder at

behandling skal skje på grunnlag av fritt og innformert samtykke,

blant annet ved bevisstgjøring om menneskerettighetene, verdigheten, selvbestemmelsesretten og behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, …..

 

«Artikler som særlig representerer et paradigmeskifte i FNF er art. 12, art. 14 og art. 25, som tilsammen fastslår at mennesker med funskjonsnedsettelser har rettslig handleevne på lik linje med andre på alle livets områder, at nedsatt funksjonsevne ikke i noe tilfelle skal rettferdiggjøre frihetsberøvelse, og at mennesker med funksjonsnedsettelser på lik linje med andre har krav på behandling gitt på grunnlag av fritt og informert samtykke[1]. «

Tid for endring og paradigmeskifte, WSO 08.

 

 

 

Fra WNUSP pressemelding 3. mai 2008

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities Enters into Force

Today as Twenty Countries have Ratified the Convention

… The Convention ensures that persons with disabilities are guaranteed our human rights on an equal basis with all other people. » This means a 180 degree shift in the way the world thinks of users and survivors of psychiatry. It means we no longer have to sacrifice our freedom when we need support. We

will have the legal right to get out of institutions or stop treatment that doesn’t meet our needs, to end abusive guardianship arrangements and live as free members of society.» said Tina Minkowitz, co-chair of the World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP).

The UN Convention obligates participating governments to change laws and ban discriminatory customs and practises. One highlight of the Convention is the right to enjoy legal capacity on an equal basis with others. For persons with disabilities, this means the right to make our own decisions and to be able to obtain support that we may need to make those decisions. Nothing in the Convention allows governments ever again to make decisions for us because they think they know «what is best». The Convention also protects our right to liberty on an equal basis with others; the right to freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment; the right to live in the community; the right to health care on the basis of free and informed consent; an end to discrimination in the job market; and the participation by persons with disabilities to participate in the implementation and monitoring of the Convention. …

 

CRPD finner du på engelsk på FN sine hjemmesider her.

 

En foreløpig norsk oversettelse finner du på Kultur- og likestillingsdepartementet her

 

Les mer om hva WSO mener konvensjonen vil bety for norsk helselovgivning i «Tid for endring og paradigmeskifte – hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

 

 

Tina Minkowitz. Foredragsnotater om konvensjonen og menneskerettigheter:

Beyond Force Beyond Psychiatry.

 

Selected topics of human rights.