Prinsipprogram for WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

WSOs prinsipprogram vedtatt på Landsmøtet 2011-som pdf

WSO representerer en tradisjonelt lite maktsterk gruppe, som har opplevd tvang, overgrep og skadende behandling i psykiatrien. Vårt hovedmål er å sørge for at vår stemme blir hørt og får betydning i alle sammenhenger som angår oss og våre liv.

Ingenting om oss uten oss!

WSO skal arbeide for:

• rettighetene til nåværende og tidligere brukere og overlevere fra psykiatrien, som fullverdige borgere i samfunnet, både juridisk og helse- og sosialpolitisk.
• fokus på og respekt for menneskerettighetene til mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse.
• mot tvang, overgrep og andre former for undertrykkelse i psykiatrien.
• mot tvangsbehandling. All behandling skal være fundert i fritt og informert samtykke.
• evaluering og endring av nåværende behandlingsmetoder innen psykisk helsevern.
Vi jobber for å åpne for nye behandlingsmetoder som i mindre grad bygger på den medisinske modellen for psykisk helse.
• likepersonsstøtte til medlemmer og andre i målgruppa vår.
• reell brukermedvirkning og brukerstyring på alle nivåer.

Menneskerettigheter

WSO jobber for at mennesker med psykiatriske diagnoser skal bli respektert for sine menneskerettigheter, på lik linje med andre.

• WSO jobber for at FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) blir ratifisert og fulgt i Norge. CRPD slår fast at menneskerettighetene gjelder fullt ut for mennesker med nedsatt funksjonsevne, noe som gir et sterkere menneskerettighetsvern for mennesker med psykososiale/ psykiske funksjonsnedsettelse enn det som gis i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), hvor det er omfattende unntaksbestemmelser.
• WSO arbeider for å fremme CRPD, og det paradigmeskiftet konvensjonen representerer.
• WSO jobber for at forståelsen av menneskerettighetskonvensjonenes betydning skal økes og utvikles, både i forhold til myndigheter, samfunn og FN-systemet.

Tvang og overgrep

Vi jobber for å synliggjøre og forhindre overgrep og krenkelser i det psykiske helsevernet og i kommunalt psykisk helsearbeid.

• Synliggjøring og gyldiggjøring av historiene til de som har opplevd overgrep og krenkelser i psykiatrien. Jobbe for økt forståelse av at menneskerettighetsbrudd og krenkende og umenneskelig behandling er en realitet i psykisk helsevern i Norge, og hvilke endringer som skal til for å forhindre at det skjer. WSO vil samarbeide med andre grupper/ enkeltmennesker for å belyse enkeltsaker som avslører systemsvikt, lovbrudd eller negativ kultur.

Lovgivning

Vi jobber for å synliggjøre og endre diskriminerende lovgivning, og uakseptabel praksis som følger av lovverket.

• WSO jobber for å fjerne lov om psykisk helsevern, og erstatte den med et allment, ikke-diskriminerende lovverk. Fare for liv og helse vil ivaretas av allmenn lovgivning, ikke med særregler for mennesker med psykiske problemer.
• WSO jobber for et forbud mot tvangsmedisinering og annen tvangsbehandling.
• Vi jobber for at vår stemme og våre erfaringer får avgjørende betydning ved utforming av lovverk og tjenestetilbud.

Diskriminering

WSO skal jobbe mot diskriminering av mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse, i forhold til samfunn, lovverk og behandlingsapparat.

Stigmatisering

WSO skal jobbe mot stigmatisering av mennesker stemplet med psykiatriske diagnoser i media, offentlig forvaltning og arbeidsliv og ikke minst helsevesen.

Vi mener diagnoser bidrar til stigmatisering, både på gruppenivå i forhold til samfunn og i den enkeltes forhold til hjelpeapparat og behandlere. Diagnoser oppleves av mange som stempling, og kan være mer skadelig enn nyttige for den som blir utsatt for det. Vi jobber for at dagens diagnosesystem skal endres/ opphøre.

Informasjon og opplysning

WSO vil jobbe for at sann og allsidig informasjon kommer frem, om behandlingsformer, skadevirkninger/ bivirkninger og alternativer.

Alternativer til psykiatrisk behandling

WSO vil jobbe for å synliggjøre og bygge opp alternativer til tradisjonell psykiatri og medikamenter, også for mennesker med psykoseproblematikk. Det er et stort behov for nye forståelsesmodeller og behandlingstilbud, med større fokus på hva brukerne selv, uavhengig av diagnose, forteller at hjelper. For å oppnå reduksjon av tvang i psykisk helsevern, må det også bygges opp alternativer, med vekt på brukerstyring og Recovery.

WSO vil jobbe for å fremme medikamentfrie og brukerstyrte alternativer, etter f.eks. Soteria- house modellen, Earth-house, Runaway-house (Berlin). Dette vil vi gjøre ved opplysningsarbeid, politisk påvirkning og tilrettelegging.

Likepersonsarbeid

En av WSOs fremste oppgaver er å fremme medlemmenes mulighet til å styrke seg selv og stå opp for sin egen sak. Mange i vår hovedmålgruppe har opplevd undertrykkelse og umyndiggjøring fra psykisk helsevern over lang tid, og trenger støtte til å reise seg og gjenfinne sin plass i samfunnet. WSO jobber for at alle skal ha mulighet til å ta styring i eget liv, og få en mulighet til å påvirke på samfunnsplan.

WSO jobber for i størst mulig grad å være et landsomfattende talerør for psykiatribrukere- og overlevere med lokal tilstedeværelse flere steder i landet.

Internasjonalt arbeid

WSO vil stå solidarisk med brukere og overlevere fra psykiatri i andre land, som trenger vår støtte og kan dra nytte av vår kunnskap og erfaring, og selv få del i andres erfaring og støtte.

I WSOs arbeid er internasjonale kontakter/ organisasjoner som har kommet lenger i å fremme brukere/ og overleveres stemme og påvirkningskraft enn vi har i Norge et viktig element. WSO har gjennom årene invitert foredragsholdere som har gitt viktige bidrag til menneskerettighetsarbeidet og utviklingen av alternativer i Norge. Ved vårt kontaktnett i den internasjonale brukerbevegelsen bidrar vi til å spre kunnskap og inspirasjon til nytenking også utover egen organisasjon.