WSO Brosjyre

Her finner du informasjonsbrosjyren til We Shall Overcome

WSO – We Shall Overcome er en bruker- og interesseorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse.

Mer enn 5000 mennesker utsettes for tvang i psykisk helsevern hvert år. Mange får behandling, medikamenter og elektrosjokk som de opplever som krenkende og skadelig, og som et brudd på deres menneskerettigheter.

WSO jobber for at mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse skal ha rettigheter og rettssikkerhet på lik linje med andre, i tråd med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter – CRPD.

Psykisk helsevernloven må erstattes med ikke- diskriminerende lovverk, og tvangsbehandling må forbys.

Vi jobber for et skifte av forståelse fra en medisinsk modell til en psykososial modell.

Det må utvikles tjenestetilbud innen psykisk helse basert i menneskerettigheter, som sikrer selvbestemmelse og valgfrihet rundt egen behandling. Medikamentfrie tilbud må være tilgjengelig i hele landet for de som ønsker det.

INGENTING OM OSS UTEN OSS!

HVA VI GJØR:

  • WSO driver politisk påvirkningsarbeid og deltar i høringer, råd og utvalg som angår våre saker.
    Vi formidler pasient- og brukererfaring til myndigheter, politikere og helsetjenestene.
  • WSO har kontakttelefon for medlemmer og andre, med rådgivning og informasjon om rettigheter, klagemuligheter og andre støtteordninger
  • Vi driver formidling av kunnskap og erfaring gjennom temakvelder, seminarer og WSO er hovedarrangør for Amaliedagene, en årlig festival og arena for erfaringsdeling arrangert av pasienter og brukere.
  • WSO legger til rette for nettverk og møteplasser der medlemmer kan utveksle kunnskap, erfaringer og fellesskap.
  • WSO-posten sendes jevnlig til medlemmer med informasjon om WSOs arbeid og WSO utgir tidsskriftet Søkelyset, som er gratis for medlemmer og kommer ut ca. en gang i året.

WSO – Landsforeningen We Shall Overcome

Organisasjonsnummer 980334597

Tlf.: 22 41 35 90 / 901 44 038

Kontakttelefon mandag og onsdag kl. 12-15

post@wso.no
www.wso.no

www.facebook.com/WeShallOvercomeWSO

Medlemskap/kontingent:

100 kr pr. år

150 kr pr. år for familiemedlemskap for inntil 3 personer i samme husstand

Innmelding via wso.no, telefon eller e-post.