Likepersonsarbeid

Våre likepersoner hjelper medlemmer og andre som kontakter WSO med støttesamtaler, enkelte trenger bare noen å snakke med som forstår deres situasjon.

Andre trenger informasjon om rettigheter, og/eller hjelp med å finne en advokat.

Noen får hjelp med informasjon og veiledning når det gjelder ulike typer behandling, hjelp med å søke seg til medisinfrie behandlingstilbud, eller informasjon om andre typer tilbud.

Likepersonstelefon

WSO har en fast likepersonstelefon hver mandag kl. 15-16. 90149952

Du kan ringe likepersontelefonen om du trenger noen å snakke med, om du trenger informasjon eller veiledning i forbindelse med egen eller pårørendes situasjon med psykiske problemer, om du vil avtale besøk av en likeperson, eller om du trenger informasjon og råd i forhold til behandling eller rettigheter. Rettigheter til hjelp og rettigheter under og etter behandling. 

Enten kan likepersonen som tar telefonen hjelpe deg, eller du kan bli kontaktet av en annen likeperson ved spørsmål som krever bestemt kunnskap /kompetanse. Vi har blant annet en likeperson som kan veilede i forbindelse med henvisning til medisinfri behandling i psykisk helsevern. Vi har også likepersoner med pårørendeerfaring.

Trenger du noen å snakke med utenom denne tiden, kan du ringe 

WSO-kontoret, tlf 22413590, mandag og onsdag kl 12-15, (utenom helligdager og juli måned) 

eller Mental Helses Hjelpetelefon 116 123, den er åpen hele døgnet, alle dager, året rundt.

Om likepersonsarbeid

En likeperson er en som kan veilede, hjelpe og støtte andre på bakgrunn av sin erfaring med lignende problemer. 

De offisielle definisjoner på likepersonsarbeid:

”En organisert samhandling mellom personer som opplever å være i ”samme båt”, og hvor selve samhandlingen har som mål å være til hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.” (Sosialdepartementet 2001)

«En organisert overføring av personligeerfaringer mellom personer med nedsatt funksjonsevne og mellom pårørende. Normalt vil den som overfører erfaringer ha en lengre og mer bearbeidet erfaring enn de øvrige».  (BufDir – Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet 2018) 

Likepersonsarbeid er frivillig arbeid, det er ikke lønnet. 

Lenke til «Forskrift om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner» hvor likepersonsarbeid er beskrevet.
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-08-21-1141

Her er to filmer om likepersonsarbeid, laget av ADHD Norge, Dysleksi Norge og FFO, med støtte fra Stiftelsen DAM.