Høringsuttalelser

WSO leverer inn høringsuttalelser i forskjellige politiske sammenhenger. 

Sammen med uttalelsene ligger også en lenke til det det er svart på, eller mer informasjon om saken.

2023

1.desember 2023 Høringssvar NOU 2023:13  På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter.

1. november 2023 Høringssvar Samtykkeutvalget

23. oktober 2023 Høringssvar psykoseretningslinjer, medikamentkapittel

10. oktober 2023 Skriftlig innspill til Høring i Stortinget,

Meld.st 23 (2022-2023) Opptrappingsplan for psykisk helse 2023.2033

31. august 2023 Høringsinnspill til Varselutvalgets rapport

____________________________________________________________________________

3. mars 2023 sendte WSO innspill til ekspertutvalget om samtykkekompetanse.

https://wso.no/2023/03/wso-har-sendt-innspill-til-ekspertutvalget-om-samtykkekompetanse/

____________________________________________________________________________

2022

30. juni 2022 deltok WSO i en felles høringsuttalelse fra funksjonshemmedes organisasjoner til Helse- og omsorgsdepartementet til NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt, om BPA – brukerstyrt personlig assistanse
https://wso.no/wp-content/uploads/2023/03/20220630-Felles-uttalelse-BPA-Selvstyrt-er-velstyrt.pdf

Lenke til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202111-selvstyrt-er-velstyrt/id2902914/

____________________________________________________________________________

27. mai 2022 leverte WSO innspill til Helse- og omsorgsdepartement til opptrappingsplanen for psykisk helse

https://wso.no/2022/05/wso-har-levert-innspill-til-opptrappingsplanen-for-psykisk-helse/

Lenke til saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opptrappingsplan-psykisk-helse/id2907606/
____________________________________________________________________________

21. mars 2022 leverte WSO v/ Journalutvalget høringssvar til Justis – og beredskapsdepartementet til «Endringer i vergemålsloven – taushetsplikt og digitale vergefullmakter»

https://wso.no/wp-content/uploads/2023/03/20220321-Horing-Endringer-i-vergemalsloven.pdf

Lenke til saken: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-endringer-i-vergemalsloven-taushetsplikt-og-digitale-vergefullmakter/id2895875/?expand=horingssvar&lastvisited=undefined

_____________________________________________________________________________

2021

16. desember 2021 leverte WSO innspill til Stortinget: «Representantforslag om bedre ivaretagelse av samfunnets behov for vern mot og behandling av alvorlig psykisk syke personer, Dokument 8:19 S (2021-2022)»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20211216-Horing-Stortinget-rep.forslag-WSO.pdf

Lenke til saken:
https://stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10004465

____________________________________________________________________________

8. desember 2021 leverte WSO v/ journalutvalget høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet: «Forslag til endringer i Kjernejournalforskriften»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20211208-WSO-horingssvar-til-forslag-til-endringer-i-kjernejournalforskriften.pdf

Lenke til saken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-kjernejournalforskriften/id2872755/

____________________________________________________________________________

8. november 2021 leverte WSO høringssvar til Helse-og omsorgsdepartementet: «Oppfølging av forslagene fra tvangslovutvalget».

WSOs høringssvar «Oppfølging av tvangslovsutvalgets forslag» levert 8. november 2021_

Lenke til saken:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/213110-horing-oppfolging-av-forslagene-fra-tvangslovutvalget/id2865789/

____________________________________________________________________________

15. oktober 2021 leverte WSO v/ journalutvalget høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet: «Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere – endringer i pasientjournalloven mv.»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20211015-WSO-Horingssvar-Endringer-i-pasientjournalloven-mv.-–-nasjonal-digital-samhandling.pdf

Lenke til saken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-pasientjournalloven-mv.-nasjonal-digital-samhandling-til-beste-for-pasienter-og-brukere/id2865518/

____________________________________________________________________________

17. september 2021 leverte WSO høringssvar til Kunnskapsdepartementet:
«Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid» og
«Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20210917-horingssvar-to-utdanninger-psykisk-helse.pdf

Lenke til saken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forskrift-om-nasjonal-retningslinje-for-masterutdanning-i-psykisk-helse-rus-og-avhengighetsarbeid-for-sykepleiere-og-tverrfaglig-videreutdanning/id2859846/

____________________________________________________________________________

20. juni 2021 leverte WSO høringssinnspill til Helsedirektoratet: «Tvang i psykisk helsevern for voksne – forebygging og riktig bruk»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20210620-Horingssvar-WSO-Nasjonale-faglige-rad-tvang.pdf

Lenke til saken:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/nye-nasjonale-faglige-rad-for-forebygging-av-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne

____________________________________________________________________________

2. juni 2021 leverte WSO v/ journalutvalget høringssvar til Helse – og omsorgsdepartementet:

«Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20210602-WSO-Horingssvar-Ny-lov-om-informasjonstilgang.pdf

Lenke til saken:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-informasjonstilgang-m.m.-for-utvalg-som-skal-undersoke-saker-om-overgrep-begatt-av-helsepersonell-mot-pasienter-i-perioden-2010-til-2020/id2854706/

____________________________________________________________________________

2. juni 2021 leverte WSO høringsinnspill til Helsdirektoratet:  «Nasjonal veileder for ordinering av vanedannende legemidler».

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20210602-WSO-Horingssvar-Nasjonal-Veileder-vanedannende-legemidler.pdf

Lenke til saken:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ny-nasjonal-veileder-for-vanedannende-legemidler

____________________________________________________________________________

28. april 2021 leverte WSO høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet: «Utdanninger innen psykisk helse og rusarbeid»

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/01/20210428-Horingsinnspill-til-utdanninger-innen-psyksisk-helse-og-rusarbeid-WSO.pdf

Lenke til saken:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse–og-sosialfagutdanningene/id2569499/

____________________________________________________________________________

19. januar 2021 leverte WSO høringssvar til Stortinget på Representantforslag 48S om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017 om innføring av krav til samtykkekompetanse for innleggelse i tvungent psykisk helsevern

https://wso.no/wp-content/uploads/2021/01/20210119-H%C3%B8ringssvar-Representantforslag-48S.pdf

Link til saken: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-048s/?all=true

______________________________________________________________________________

2020

23. november 2020 leverte WSO høringssvar til NOU 2020.5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp

https://wso.no/wp-content/uploads/2021/01/20201123-Høringssvar-NOU-Likhet-for-loven.pdf

Link til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—rettshjelpsutvalgets-utredning-nou-20205/id2705307/

______________________________________________________________________________

28. juli 2020 leverte WSO høringssvar til høringen fra finansdepartementet 22.06.2020: Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

Her er link til høringen på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-om-merverdiavgiftsplikt-pa-alternativ-behandling-og-kosmetisk-kirurgi-og-kosmetisk-behandling/id2715167/

_____________________________________________________________________________

2019

WSO leverte 16. desember 2019 høringssvar til NOU 2019.14 -Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

https://wso.no/wp-content/uploads/2019/12/20191216-WSO-høringsuttalelse-NOU-2019.14.pdf

Link til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-nou-2019-14-tvangsbegrensningsloven—forslag-til-felles-regler-om-tvang-og-inngrep-uten-samtykke-i-helse–og-omsorgstjenesten/id2660716/

_____________________________________________________________________________

9. november 2019 leverte WSO innspill til Sannhets- og forsoningskommisjonen  – Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner

https://wso.no/wp-content/uploads/2021/01/20191109-Sannhets-og-forsoningskommisjon-samer-og-kvener-ERFARING-MED-NORSK-PSYKISK-HELSEVERN.pdf

Link til saken: https://uit.no/kommisjonen

_____________________________________________________________________________

2017

1. oktober 2017 leverte WSO innspill til Tvangslovutvalget

_____________________________________________________________________________

2016

5. desember 2016 leverte WSO høringssvar til Helsedirektoratets Nasjonalfaglige retningslinjer for ECT-behandling.

http://wso.no/wp-content/uploads/2017/01/2016_12_05_WSO%20hoeringssvar%20ECT_retningslinjer.pdf

_____________________________________________________________________________

5. desember 2016 leverte WSO innspill til Helse- og omsorgsdepartementet angående «Strategi for psykisk helse» – Mestre hele livet –  som skal legges frem i 2017

http://wso.no/wp-content/uploads/2017/01/2016_12_05_WSOs_innspill_strategi.pdf

Link til regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/mestre-hele-livet/id2568354/

_____________________________________________________________________________

17.11.2016  Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Stortingsmelding 39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettigheter til mennekser med nedsatt funksjonsevne

Håkon Rian Ueland holdt innlegg for WSO

Programmet

Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64553

08.11.2016  Helse -og omsorgskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv (Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Berit Bryn Jensen holdt innlegg for WSO

Programmet

Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65575

2015

16. april 2015: WSOs menneskerettighetsutvalg – Høringssvar til Norges statsrapport på CRPD.

15. april 2015: WSOs menneskerettighetsutvalg – Utilregnelighet – Høringssvar til  NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern. Skrevet av Hege J. Orefellen


2013

3. januar 2013: WSOs høringssvar på lovforslag om nattelåsing av pasienters rom på sikkerhetsavdelinger

WSO har levert inn en skyggerapport til Norges eksaminering i FNs Torturkomite (CAT). Rapporten er felles med WSO, WNUSP, ENUSP og IDA.

WSOs høringsinnspill om «Ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).»

Det ble avholdt muntlig høring i Stortinget 9.10.2012, hvor WSO deltok. Høringen kan ses på Stortingets nett-tv ved å følge linken , dessverre er det litt dårlig lyd i begynnelsen av opptaket. WSO sin høring begynner på 52:05

WSOs høringssvar «Ratifisering av tilleggsprotokoll til Torturkonvensjonen» OPCAT

WSOs høringsinnspill til Helse og omsorgskomiteen 22.05.12

Lex Breivik: Forslag til endringer i psykisk helsevernloven i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder enhet med høyt sikkerhetsnivå.

2012

29. februar 2012: WSO har levert høringssvar til «Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser

Les WSO’s høringsuttalelse i PDF her.

Helsedirektoratets høringsutkast kan du lese her


2011

WSO har levert høringssvar til «NOU 2011:9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet», Paulsrudutvalgets lovforslag når det gjelder psykisk helsevern.

Les WSO´s høringsuttalelse i PDF her

NOU 2011:9  Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet


Helsedirektoratets arbeid med «Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar» har vært ute på høring. WSO har sendt inn et høringssvar, og det finner du i sin helhet her:

WSO´s høringsuttalelse til «Nasjonal fagleg retningsline for utgreiing og behandling av bipolare lidingar»

Høringsutkastet finner du her.


2010

WSO leverte inn høringsuttalelse i forbindelse med forslaget til ny vergemålslov. Høringen var i justiskomiteen i Stortinget 13 januar 2010, WSO måtte desverre melde forfall til den muntlige høringen, men høringsnotatet var levert til justiskomiteen i forkant.

WSOs høringsuttalelse om forslag til ny vergemålslov, Prop.4L(2009-2010)

Forslag til ny vergemålslovProp. 4 L(2009-2010)Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)


Tid for endring og paradigmeskifte – Hva WSO mener Om behandlingskriteriet, å fjerne særloven for psykisk helsevern, tvangsmedisinering og en ny modell for psykisk helsehjelp, i tråd med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Inkludert «Særuttalelse fra Hege Orefellen og Mette Ellingsdalen (WSO) og Bjørg Njaa, i forbindelse med arbeidsgruppe om behandlingsvilkåret i psykisk helsevern, Helsedirektoratet.

Kun særuttalelsen kan lastes ned her

 


WSO har levert høringssvar til Helsedirektoratet på «Nasjonale rettningslinjer om behandling av depresjon». Høringsuttalelsen kan du lese her.


2008

Høring om tvang, Stortinget 29 mai 2008.

Mer om saken

 

 

Tilbake til WSOs arbeid