WSO har levert høringssvar til NOU 2019:14

Grete JohnsenBlogg

Høringsuttalelse NOU 2019:14 – Tvangsbegrensningsloven PDF

Innledningen:

WSO skrev i vårt høringsinnspill til tvangslovutvalget i 2017; 

«Vi krever et ikke-diskriminerende lovverk som beskytter oss mot overgrep, gir oss rett til helsehjelp basert på fritt og informert samtykke på lik linje med andre og gir rett til å velge behandling eller velge bort behandling vi ikke ønsker

WSO vil utrykke stor skuffelse over resultatet av tvangslovsutvalgets arbeid og flertallsinnstillingen som er presentert i NOU 2019:14, vurdert opp mot dette. Det er ikke foreslått grunnleggende endringer som vil forhindre overgrep, rokke ved maktfordelingen i det psykiske helsevernet, fjerne vide og skjønnsmessige tvangshjemler eller som vi kan se at i praksis vil øke pasientenes selvbestemmelse på noen avgjørende måte. Lovforslaget gir fortsatt stor og nærmest eneveldig makt til fagfolk, og gjør oss fortsatt avhengig av «gode intensjoner og godt klinisk skjønn».  

Lovforslaget bygger fortsatt videre på en diskriminerende og medisinsk modell, en modell i strid med FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

NOU 2019:14 inneholder mange ord, og lite endring!

WSO var forberedt på at et lovforslag ikke ville være i tråd med CRPD, ut i fra manglende utvikling i retning CRPD fra myndighetenes side ved å opprettholde tolkningserklæringer og ikke inkorporere CRPD i norsk lov. Vi hadde allikevel ut ifra utvalgets mandat forventet at det skulle være en bevegelse i riktig retning, og klare innstramminger og forbud mot deler av dagens praksis. 

WSO har kjempet for endring av lovverk, og mener fortsatt en omfattende lovendring er nødvendig. Vi ser imidlertid ikke at forslaget til ny tvangslov svarer på utfordringene vi har. 

Forslaget gjør knefall for psykiatrisk praksis, fremfor å sette en klar standard hvor enkeltmenneskets rettigheter er utgangspunkt. Det er en gjennomgående ignorering i utvalgets flertall sine vurderinger og konklusjoner av faglig kunnskap, menneskerettslig utvikling og oppdaterte standarder, og kunnskap og erfaringer om skader og konsekvenser av tvang.

Lovforslaget er ikke et skritt i retning av CRPD, men sementerer den bestående medisinske modellen og vil dessverre hindre utvikling i retning av CRPD. 

Vi anerkjenner utvalgets gode intensjoner om å få en tvangsreduksjon, men gode intensjoner har vi omfattende erfaring med og vi vet at det vi trenger er rettigheter ikke intensjoner. 

WSO viser til vårt felles høringssvar med andre fag/interesse/borger- organisasjoner.

WSO: 

  • Støtter ikke lovforslaget som helhet, og anbefaler ikke at dette gjennomføres, til tross for enkelte gode forslag. 
  • støtter utvalget i at det må utarbeides modeller for beslutningsstøtte.
  • støtter den generelle dissensen til Jens Petter Gitlesen og Vibecke Erichsen.
  • støtter dissensene fra Gitlesen og Erichsen om tvangsmedisinering og elektrosjokk uten fritt og informert samtykke. 

Informasjon om høringen og NOU 2019:14 kan leses her

WSOs høringssvar ble publisert på regeringen.no 17. desember.