Temadag om medisinfrie tilbud, Amaliedagene 22. august

Mette EllingsdalenBlogg

Kampen for medisinfrie tilbud har foregått i brukerorganisasjonene i mer enn 15 år. Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud ble startet i 2011, og vi er på helseminister nummer 4 i aksjonens levetid. Noe har vi fått til, men svært mye gjenstår. Fordi det har vært snakket så mye om medisinfrie tilbud over mange år, kan det skapes et inntrykk av at dette er «gammelt nytt» og at dørene allerede er åpne. Men for mange som prøver å velge medisinfri behandling oppleves dørene som nesten like lukket som før, og det fremstår fortsatt for mange ikke som en reell valgmulighet så lenge man er avhengig av hjelp fra psykisk helsevern.

Medisinfrie tilbud et av de forespeilede satsningsområdene i Regjeringens nylig lanserte Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033). Der skrives det at medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. Det erkjennes at tilbudene oppleves vanskelig tilgjengelig for brukerene, og at mye gjenstår før for å gjøre tilbudene tilgjengelige på lik linje med andre tilbud innen psykisk helsevern, men det er ingen klare planer for hvordan dette skal endres på.

Til tross for disse løftene i Opptrappingsplanen står vi nå i fare for å miste igjen noe av det lille som er oppnådd. Ikke fordi det ikke er behov, og til tross for gode resultater og erfaringer fra de som har fått mulighet til å benytte seg av tilbudene. Medisinfri avdeling i Tromsø står nå i fare for å bli nedlagt. Hurdalsjøen recoverysenter ble nedlagt april i år som følge av avvikling av fritt behandlingsvalg. Det er kun et fåtall plasser på egne medisinfrie avdelinger, og organisasjonene er stadig i kontakt med mennesker som ikke får tilgang til medisinfri behandling selv om de ønsker det.

Vi vil på temadagen få høre alle fem organisasjonene fortelle om hvorfor dette fortsatt er en kampsak for oss, etter 12 år med Fellesaksjon for medisinfrie tilbud.

To medisin-frie avdelinger, Tromsø og Nedre Romerike DPS, vil presentere sitt tilbud, og fortelle om sine erfaringer så langt. Det vil også presenteres følgeforskning fra medisinfritt tilbud, Nedre Romerike DPS.

Til å begynne dagen har vi fått Werner Christie, som var helseminister i 1992-95, som i et innlegg i Dagens medisin tar til orde for en ny tilnærming, hvor han skriver;  

«Er psykiatriens kunnskapsforståelse hovedutfordringen? Den grunnleggende kontrasten i kunnskapsforståelse mellom den medisinske og den relasjonelle opplevelsesfokuserte – fenomenologiske – tenkemåten om mental (u-)helse har fundamentale implikasjoner for utvalgets mål om å fremme behandlingsformer som gir bedre resultater. Ønsker man å hjelpe pasientene til å mobilisere sine ressurser og mestre endring og utvikling inn mot bedre livskvalitet, er det avgjørende å kunne etablere en tillitsskapende relasjon og likeverdig, men utviklende dialog. Søkelys på diagnostiske kategorier og biologiske forklaringer og metoder kan svekke en proaktiv personfokusert relasjon, pasientens tro på egne ressurser og muligheter til endring.»

Program for fagdag om medisinfrie tilbud

Tirsdag 22. august – Wergelandsalen, Litteraturhuset

11.00 – 11.05 Velkommen

11.05 – 11.45
Werner Christie – Lege og tidligere helseminister for AP. Se innlegg i Dagens Medisin 1.03.23 https://www.dagensmedisin.no/vi-trenger-en-ny-tilnaerming-til-psykisk-sykdom/551999

11.45 – 12.00 Pause

12.00 – 12.45
Medisinfri døgnenhet ved Nedre Romerike DPS – Ann Kristin Aasen, enhetsleder.
https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern-og-rus-divisjon/dps-nedre-romerike/medisinfri-dognenhet#les-mer-om-medisinfri-dognenhet-dps-nedre-romerike

12.45 – 14.00 Lunsj. Mat og drikke kan kjøpes på Litteraturhuset eller nærliggende spisesteder og butikker.

14.00 – 14.45
Medikamentfri enhet i Tromsø – Tore Ødegård, fagutvikler
https://unn.no/avdelinger/psykisk-helse-og-rusklinikken/avdeling-nord/medikamentfritt-behandlingstilbud#les-mer-og-se-video-om-behandlingstilbudet
Tores innlegg på Mad in Norway-seminar 2021.  https://vimeo.com/654221908?share=copy

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30
Kari Standal – presenterer følgeforskning ved Medisinfri døgnenhet – Nedre Romerike DPS

15.30 – 15.45 Pause

15.45 -17.15
Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud og hva den betyr for vår organisasjon: Innlegg fra alle fem organisasjonene: Aurora, Hvite Ørn, LPP, Mental Helse og WSO. https://medisinfrietilbud.no/

.

Amaliedagene starter lørdag 19. august med mye annet spennende på programmet.

Program for Amaliedagene

.

Utdrag fra Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

4.6 Riktig bruk av legemidler

Medisinfrie behandlingstilbud

Medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern kom på plass i alle helseregioner i 2017, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Bakgrunnen for satsingen var et tydelig kommunisert behov fra brukerne om å få et alternativ til den tradisjonelle, medisinbaserte behandlingen i psykisk helsevern. Tilbudet hjelper mennesker til å oppnå bedre psykisk helse uten bivirkningene som følger av medisin, eller til å klare seg med lavere doser. Det er dermed et viktig bidrag til økt egenmestring, samt redusere unødvendig bruk av psykofarmaka.

Evalueringene fra Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) viser at tilbudet langt på vei har svart til brukernes forventninger med hensyn til å få hjelp til nedtrapping eller til å avslutte behandling med psykofarmaka. Andre former for terapi (for eksempel samtaleterapi, gruppeterapi, musikk- og kunstterapi og dyreassistert terapi) og støttetiltak, kan bidra til bedre funksjonsevne og mindre plager av eventuelle bivirkninger fra medisin.

KBTs siste rapport viser at det har vært stor variasjon i implementering av de legemiddelfrie tilbudene, og at mye gjenstår for å gjøre tilbudene tilgjengelige på lik linje med andre tilbud innen psykisk helsevern.51 De medisinfrie tilbudene oppleves, ifølge rapporten, som vanskelig tilgjengelig for brukerne. Dette handler dels om manglende informasjon om at et slikt tilbud finnes og hva alternativene til medisiner innebærer. Medisinfrie behandlingstilbud har en naturlig plass i en moderne, pasientrettet psykisk helsetjeneste. Den videre utviklingen av tilbudet bør skje i nær dialog mellom fagmiljøene, brukerne og pårørende.