Høringssvar på medikamentfritt behandlingstilbud i Helse Nord

Det har vært en ny høringsrunde på medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø, som er truet av nedleggelse. Denne høringsrunden ble kalt Tiltak for å sikre bærekraft i Helse Nord, hvor medikamentfritt behandlingstilbud var et av områdene. WSO mener det medikamentfrie døgntilbudet må bestå, samtidig som en bør styrke Helse Nord med et ambulant konsultasjonsteam som dekker hele regionen.

 

Fra høringssvaret 25.04.24:

 

«For å sikre bærekraft i den psykiske helseverntjenesten må det medikamentfrie døgntilbudet bestå som egen enhet slik det er i dag. Samtidig bør det medikamentfrie tilbudet styrkes med et ambulant konsultasjonsteam som omfavner hele Helse Nord. I denne sammenheng må det jobbes aktivt med å gjøre medikamentfritt tilbud kjent, og sikre at det er et reelt alternativ til medikamentstyrt behandling.

 

I utgangspunktet skal alle pasienter i psykisk helsevern kunne velge mellom ulike behandlingsformer, deriblant behandling uten medikamenter, dersom det er forsvarlig. For å oppnå dette må medikamentfrie tilbud fremstå som et reelt alternativ, og de nåværende tilbudene må bestå og bli styrket. Det erkjennes i Opptrappingsplanen at de medisinfrie tilbudene oppleves som vanskelig tilgjengelig for brukerne. Dette handler delvis om manglende informasjon om at tilbud finnes, og hva alternativene til medisiner innebærer.

Det nåværende tilbudet for medikamentfri behandling ved UNN fremstår som et flaggskip innen medisinfrie tilbud i Norge. Det har høstet nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, og interessen for å besøke avdelingen for å lære er stor. Flere brukere kan melde om gode resultater, og utrykker nå sin støtte for at avdelingen må bestå.

 

Mange pasienter innen psykiske helsetjenester opplever at medikamenter ikke hjelper for deres helsetilstand, eller gir dem store bivirkninger. Da er det viktig at det opprettholdes tilbud som kan hjelpe denne gruppen, og at det blir opplyst om og tilbudt medikamentfri behandling. Medikamentfrie tilbud er per dags dato ikke et tilbud innen akuttpsykiatrien. Mange pasienter blir i sitt første møte med tjenestetilbudet innen psykiatri satt på medikamenter, under frivillig vern eller tvang, og får gjerne store mengder av disse. Da kan det fort bli vanskelig å slutte på medikamentene, eller trappe ned på bruken, uten en langvarig og forsvarlig nedtrappingsplan. Ved å tilby medikamentfri behandling, også innen akuttpsykiatrien, kan man hindre unødvendig bruk av medikamenter, unødvendige nedtrappingsprosesser og uheldige langtidskonsekvenser av medikamentbruk. Dette vil ikke bare være positivt for den enkelte pasient, men også bidra til et mer bærekraftig helsetilbud hvor flere kan få god og riktig helsehjelp for sine plager.

 

I høringsnotatet blir det foreslått at den medikamentfrie enheten i Tromsø skal gjøres om til et ambulant konsultasjonsteam. I praksis vil dette føre til en nedleggelse av det medikamentfrie til-budet som i dag tilbys ved UNN, som et av få medikamentfrie døgntilbud som per dags dato tilbys i Norge.

 

Forslaget om omgjøring av medikamentfri enhet til ambulant konsultasjonsteam forstås som et ønske om å frigjøre ressurser til andre, medikamentstyrte tjenester. Forslaget fremstår som lite gjennomtenkt i forhold til de nasjonale føringer rundt medikamentfrie behandlingstilbud. WSO mener forslaget i praksis vil medføre en nedleggelse av medikamentfritt tilbud ved UNN, som vil gi store negative konsekvenser for brukerne. Samtidig er det sannsynlig at fagmiljøet ved den medikamentfrie døgnenheten opphører, og den opparbeidede kunnskapen går tapt ved en omgjøring til et konsultasjonsteam.

 

WSO foreslår at dagens medikamentfrie døgntilbud ved UNN med sin spisskompetanse består, og styrkes ved et dedikert medikamentfritt konsultasjonsteam som bidrar over hele regionen.»

 

På høringsrunden kom det inn mange innspill, og flere av dem handler om medikamentfritt behandlingstilbud. På Helse nord sine sider finnes en samleside for denne høringa, med en egen fane over mottatte høringssvar: https://www.helse-nord.no/horinger/horing-tiltak-for-a-sikre-barekraft-i-helse-nord/#mottatte-horingssvar .