Høringsuttalelse om inkorporering av CRPD

WSO har levert høringssvar på inkorporeringen av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov. WSO mener at CRPD må bli en del av Menneskerettsloven, og at Norge må trekke tolkningserklæringene til CRPD.

Fra høringsuttalelsen, levert 05.06.24:

«WSO støtter utvalgets flertall i at CRPD bør inkorporeres i menneskerettighetsloven, med forrang, på lik linje med de andre av FNs ikke-diskrimineringskonvensjoner. Dette vil føre til en reell styrking av funksjonshemmedes menneskerettigheter, på lik linje med andre, i tråd med CRPDs formål. En manglende inkorporering i menneskerettighetsloven vil videreføre en lang tradisjon av usynliggjøring, og signalisere at funksjonshemmedes menneskerettigheter ikke er like betydningsfulle.»

«Tolkning av menneskerettighetene er dynamisk, og skjer i samspill med samfunnsutviklingen i Norge og utvikling internasjonalt. Å lovfeste den tolkningen Norge la til grunn ved ratifisering vil være et hinder for nødvendig og ønsket utvikling. Tolkningserklæringene ga et signal om å sette bremsene på allerede ved ratifisering av CRPD. Som en konsekvens har debatten i Norge rundt CRPDs betydning for tvangslovgivning og praksis sentrert rundt hvordan man kan komme unna med minimale endringer, fremfor hvordan CRPD kan sikre like muligheter til selvbestemmelse og beskyttelse mot diskriminerende tvangsbruk for mennesker med psykososial funksjonsnedsettelse.»

«Norges tolkningserklæringer tillater en snever bruk av tvang i unntakstilfeller, som en siste utvei, men vi har en praksis som tillater utstrakt og institusjonalisert bruk av tvang og tvangs-behandling. I mer enn 25 år har det vært en politisk målsetning å redusere bruken av tvang, men det har ikke ført til varig endret praksis, og tvangstallene er igjen økende. Et eksempel er at det ikke har skjedd noen utvikling av beslutningsstøtte og systemer rundt dette. Det er enda ikke nå 11 år etter ratifisering av CRPD igangsatt noen utviklingsprosjekter som ser på hvordan beslutningsstøtte kan brukes i psykiske helsetjenester.

Tolkningserklæringene har allerede en avkjølende virkning på innsatsen og virkemidlene som tas i bruk, det er avgjørende at dette ikke sementeres ytterligere. WSO mener at tolkningserklæringene bør trekkes, i tråd med kravet i sivilsamfunnets rapport, som 125 organisasjoner sto bak til eksamineringen i FN i 2019.»