Protokoll fra landsmøtet 2024

Lørdag 6. april 2024 kl. 15 – 17

Møtet ble holdt på Tveten gård, Tvetenveien 101, Oslo

og digitalt via Zoom.

 

 

1.Konstituering

Registrering av deltagere og stemmeberettigede

Det var 25 stemmeberettigede til stede på begynnelsen av landsmøtet.

Landsmøtet vedtok at to som er nye medlemmer fikk stemmerett på møtet.

 

Valg av møteleder, referent, underskrivere av protokollen og tellekorps

Mette Ellingsdalen ble valgt som møteleder. Valgt ved akklamasjon

Kristin Sommerseth ble valgt som referent. Valgt ved akklamasjon

 

Kai Andresen og Ellinor Halle ble valgt som underskrivere av protokollen. Valgt ved akklamasjon.

 

Ingrid Groeggen og Marcela Roman ble valgt som tellekorps. Valgt ved akklamasjon

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon.

 

 1. Tale til landsmøtet

I talen til landsmøtet takket leder Mette Ellingsdalen Grete Johnsen for den store jobben hun har gjort for WSO som nestleder. Det er også to varamedlemmer som går ut av styret, Sigrun Tømmerås og Espen Pedersen. Tømmerås har gjort en stor innsats for WSO-biblioteket, og Pedersen har sittet flere år som styremedlem og varamedlem.

 

 1. Årsmelding 2023. Vedlegg 1.

Årsmeldingen ble lest høyt av Kristin Sommerseth.

WSO har hatt en nedgang i antall medlemmer. Det skyldes at det er flere livstidsmedlemmer som har meldt seg ut, og medlemmer som ikke kan ivareta medlemskapet på grunn av høy alder.

 

Årsmeldingen ble godkjent ved akklamasjon.

 

 

 1. Årsregnskap 2023.

Revidert årsregnskap ble lagt frem på landsmøtet. Årsregnskapet ble delt ut til de som ønsket en printet versjon, og vist på skjerm under møtet.

 

Årsregnskapet ble godkjent ved akklamasjon.

 

 

 1. Fastsettelse av styrehonorarer

Sentralstyret foreslår følgende styrehonorarer for 2024:

Leder får 1,2 G pr år (reduksjon fra 1, 5 G), nestleder 0,6 G pr år (økning fra 20 000), kasserer og sekretær får kr 20 000 pr. år, andre faste styremedlemmer og 1. vara får kr 750 pr møte de deltar på. Medlemmer i valgkomiteen får også 750 kr for møter de er innkalt til og deltar på.  (1 G tilsvarer pt. 118 620)

 

Avstemming:

Det var 22 stemmeberettigede til stede under avstemmingen.

 

Lederhonoraret er foreslått til 1,2 G, ca.140 000 kroner.

For: 19 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: 3

Lederhonorar på 1,2 G er vedtatt.

 

Nestlederhonoraret er foreslått til 0,6 G, ca. 70 000 kr.

For: 20 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: 2.

Nestlederhonorar på 0,6 G er vedtatt.

 

De resterende honorarene ble stemt over samlet. Honorar på 20 0000 per år til kasserer og sekretær, faste styremedlemmer og 1. vara får 750 kr per møte de deltar på. Andre varamedlemmer får samme honorar hvis de rykker opp som styremedlemmer på møtet.

 

For: 20 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: Ingen

Honorar for kasserer, sekretær og styremedlemmer er vedtatt (ingen endringer siden i fjor).

 

 1. Kontingentsatser for 2024

Sentralstyrets forslag er ingen endring fra 2023: Ordinært medlemskap kr 100, familiemedlemskap kr 150 for inntil tre personer og 50 pr person utover dette. Tidligere livstidsmedlemmer betaler kr 50.

 

Avstemning:

For: 22 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: Ingen

Kontingentsatsene for 2024 er vedtatt.

 

 1. Budsjett for 2023

Budsjett ble utdelt på landsmøtet.

 

Budsjettet ble ikke sendt ut før landsmøtet fordi det ikke var ferdig revidert før nå. Budsjettet går med 245 000 kr i underskudd. Det er satt opp en liten økning i reise og lønn.

Organisasjonssekretær er nå ansatt i 40 prosent stilling. For at WSO skal være bærekraftig å drive for tillitsvalgte, så må vi ha denne kapasiteten i organisasjonssekretær.

Styrehonoraret er oppdatert til det som ble foreslått på landsmøtet.

 

Avstemning:

For: 22 stemmer

Mot: Ingen

Avholdende: Ingen

Budsjettet for 2023 er vedtatt.

 

 

 1. Innkomne saker. Styret har ikke mottatt noen saker innen fristen for å sende inn saker til landsmøtet.

 

 1. Valg. Valgkomiteen har kommet med sin innstilling, som landsmøtet skal stemme over. Det er lov med benkeforslag.

 

Avstemming:

 1. Leder Mette Ellingsdalen

For: 20 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: 2

 

 1. Nestleder Kristin Sommerseth

For: 20 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: 2

 

Sekretær Elin Halvorsen-Weare, kasserer Randi Mofossbakke og styremedlemmer Hans Ove Galtung, Tormod Hvidsten Gjedrem og Frode Svindseth ble stemt over samlet.

For: 22 stemmer for

Mot: Ingen

Avholdende: Ingen

 

Varamedlemmer Ingunn Andresen, Anbjørg Hellestræ, Nadia Noureen og Siv Eidissen ble stemt over samlet.

For. 22 stemmer for

Mot. Ingen

Avholdende: Ingen

 

Landsmøtet 2024 har stemt frem følgende sentralstyre i WSO:

Leder: Mette Ellingsdalen

Nestleder: Kristin Sommerseth

Sekretær: Elin Halvorsen-Weare

Kasserer: Randi Mofossbakke

 

Styremedlemmer:

Hans Ove Galtung

Tormod Hvidsten Gjedrem

Frode Svindseth

 

Varamedlemmer:

 1. vara: Ingunn Andresen
 2. vara: Anbjørg Hellestræ
 3. vara: Nadia Noureen
 4. vara: Siv Eidissen

 

 1. Valgkomité

Finn Halvorsen er per nå det eneste medlemmet i valgkomiteen, siden Bernt Buer og Siv Helen Rydheim ikke fortsetter.

Målfrid Fram Jensen og Espen Pedersen ble foreslått som nye medlemmer på landsmøtet, og begge sa ja til å stille. Avstemming på valgkomiteen skjedde samlet.

 

Avstemming:

Finn Halvorsen

Målfrid Fram Jensen

Espen Pedersen

 

For: 22 stemmer for.

Mot: Ingen

Avholdende: Ingen

 

Landsmøtet 2024 har stemt frem følgende valgkomité i WSO:

Finn Halvorsen

Målfrid Fram Jensen

Espen Pedersen