Ratifisering av CRPD

adminBlogg

WSO leverte inn høringssvar og deltok i den muntlige høringen Stortinget 9. oktober om tilslutning til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forslaget om å ratifisere CRPD er for tiden til behandling i Arbeids og sosial-komiteen, før den legges frem for Stortinget.

We Shall Overcome – WSO støtter den foreslåtte ratifiseringen av FN-konvensjonen omrettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (heretter CRPD), og ønsker atratifisering skal skje så snart som mulig, uten forsinkelse.WSO mener Norge bør kunne forplikte seg til å oppfylle grunnleggende menneskerettigheter til alle mennesker med funksjonsnedsettelser, ved å ratifisere CRPD, og dens tilleggsprotokoll, uten tolkningserklæringer.

WSO protesterer på de foreslåtte tolkningserklæringene på Artikkel 12, og Artikkel 14 og 25.

Vi finner disse tolkningserklæringene til å være i strid med konvensjonens formål (Art.1) som sier;
«Denne konvensjonen har som formål å fremme, verne og sikre mennesker med nedsatt  funksjonsevne full og likeverdig rett til å nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter, og å fremme respekten for deres iboende verdighet.»
 
Tvang og tvangs-behandling i psykisk helsevern.
I Norge har det vært en målsetning i mer enn 10 år å redusere tvangsbruken i psykisk helsevern. Denne målsetningen har vært bredt forankret både i Storting og skiftende regjeringer, allikevel har tvangsbruken ikke gått ned. Gjennom CRPD har det skjedd et paradigme-skifte i forståelsen av psykososiale/ mentale funksjonsnedsettelser, hvor tvang og overformynderi er forlatt til fordel for ikke-diskriminering, inkludering, selvbestemmelse og deltagelse. I lys av dette er det nærmest uforståelig hvis Norge ved tolkningserklæringer er med åundergrave helt sentrale deler av konvensjonen, rettslig handleevne, rett til frihet og rett tilfritt og informert samtykke på lik linje med andre for en gruppe mennesker med nedsatt funksjonsevne. Stortinget har allerede uttrykt et ønske om endringer i Norge. CRPD bør være normgivende for disse endringene.
 
 
Det ble avholdt muntlig høring i Stortinget 9.10.2012, hvor WSO deltok. Høringen kan ses på Stortingets nett-tv ved å følge linken , dessverre er det litt dårlig lyd i begynnelsen av opptaket. WSO sin høring begynner på 52:05
 
Erklæringene som er foreslått fra regjeringen i Prop 106S 2011-2012

 

2 Erklæringer som foreslås avgitt i forbindelse med ratifikasjon

Artikkel 12

Norge anerkjenner at personer med nedsatt funksjonsevne har rettslig handleevne på lik linje med andre, i alle sammenhenger. Norge anerkjenner også forpliktelsene til å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne mottar den støtte og bistand de trenger for å utøve sin rettslige handleevne. Norge erklærer videre dets forståelse av at konvensjonen tillater fratakelse av rettslig handleevne eller bistand til å utøve rettslig handleevne og/eller tvungent vergemål der slike tiltak er nødvendige, som en siste utvei og underlagt kontrollmekanismer.

Artikkel 14 og 25

Norge anerkjenner at ethvert menneske med nedsatt funksjonsevne har rett til frihet og personlig sikkerhet og en rett til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lik linje med andre. Norge erklærer videre som sin forståelse at konvensjonen tillater tvungen omsorg og behandling av mennesker, herunder tiltak iverksatt for å behandle psykiske lidelser, når omstendighetene gjør slik behandling nødvendig som en siste utvei, og behandlingen er undergitt rettssikkerhetsgarantier.