WSO har deltatt på to høringer i Stortinget i november 2016.

adminBlogg

08.11.2016  Helse -og omsorgskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv (Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet)

Berit Bryn Jensen holdt innlegg for WSO

Programmet

Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65575

 

17.11.2016  Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Stortingsmelding 39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettigheter til mennekser med nedsatt funksjonsevne

Håkon Rian Ueland holdt innlegg for WSO

Programmet

Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=64553