Frisk uten medikamenter?

Siv Helen RydheimBlogg

Frisk uten medikamenter?
– En sammenstilling og vurdering av de medikamentfrie behandlingstilbudene i psykisk helsevern 

Rapporten fra Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling (KBT) er tilgjenglig.

Rapport: 1/2018
Skrevet av: Dagfinn Bjørgen, Annika Alexandersen, Christina Kildal, Ingvild M. Kvisle og Anne R. Benschop

Fra side 46:
Anbefalinger
Tilbudene er i kontinuerlig utvikling, og anbefalingene som følger er satt ut i fra slik tilbudene var per 14. mai 2018.

1. Det må gis tid til å videreutvikle tilbudene fremover. Det er svært viktig at tilbudene har oppdatert informasjon på sine nettsider og et tydelig behandlingsinnhold.

2. Det er etablert mange ulike tilbud med ulikt behandlingsinnhold, noe som muliggjør valgfrihet for pasienter. Det er behov for en ytterligere avklaring til pasienter om at de har fritt sykehusvalg, slik at de kan velge den behandlingen de selv har mest tro på.

3. Det bør utredes om behandlingstilbudene kan bidra til reduksjon av tvangsmedisinering gjennom i større grad å tilrettelegge tilbudene for pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern.

4. Det er viktig at behandlingstilbudene er transparent på hva som ligger til grunn for behandlingsinnholdet og argumentene for valg av tilnærming.

5. Fellesaksjonen har vektlagt at de medikamentfrie behandlingsenhetene må tilby et sted å være i krisesituasjoner, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med. Det bør bli tydeligere hvordan dette perspektivet er ivaretatt i tilbudene. Flere bør vurdere å ha brukerstyrt seng som del av tilbudet.

6. For å styrke pasienters valgmuligheter bør det gis mulighet for å søke seg selv inn i tilbudet. Det er viktig at fastleger og andre med henvisningsmyndighet får god informasjon om tilbudene og pasienters rett til valg av behandlingstilbud.

7. Tilbudene bør være tydeligere på når og hvordan samhandling med andre tjenester skal foregå.

8. Helseforetakene bør videreutvikle sitt tilbud i samarbeid med brukerorganisasjonene på systemnivå.

9. Det bør forskes mer på hvordan nedtrapping av medikamenter bør gjennomføres på en tryggest og best mulig måte. Pasientenes erfaringer bør dokumenteres systematisk. Ut i fra dette bør det utarbeides veiledere for helsepersonell og pasienter.

10. Det trengs ny kunnskap om medikamentfri behandling, og helseforetakene har behov for å bygge mer kompetanse på dette området.

11. Det behøves mer forskning og evaluering når det gjelder hvordan pasienter opplever prosessen å søke seg inn til et medikamentfritt tilbud.

Rapporten finner du via følgende lenke:

http://kbtmidt.no/wp-content/uploads/2018/11/Frisk_uten_medikamenter_en_sammenstilling_og_vurdering_av_de_medikamentfrie_behandlingstilbudene_i_psykisk_helsevern_KBT.pdf