WSO Oslo og Akershus inviterer til temamøte om pakkeforløp

Grete JohnsenBlogg

Onsdag 5. desember kl. 17-19 i WSOs nye lokale, Østerdalsgata 1 L.

Med Grethe Osborg Ose – nestleder i WSO

Bakgrunn for valg at tema, er at pakkeforløpene innen psykisk helse og rus får henvist sine første pasienter fra nyttår og at dette er relevant for mange medlemmer.

Dette er et lokalt arrangement, for medlemmer i Oslo og Akershus, slik at det ikke blir mulig å få dekket reise og opphold. Temaet kan bli gjentatt på en landskonferanse i 2019 der medlemmer fra hele landet vil bli invitert.

Påmelding til tlf 22 41 35 90 eller post@wso.no

 

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus kommer fra nyttår

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus kommer fra 2019. Nye henvisninger fra fastlege til spesialist-helsetjenesten innenfor områdene som er med, blir automatisk et pakkeforløp. Tre overordnede pakkeforløp innføres fra 1. januar; utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) De første pasientene blir henvist fra 1. januar. Fra 15. februar innføres også de tilstandsbaserte pakkeforløpene: pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne, pakkeforløp ved spiseforstyrrelser hos barn og unge og pakkeforløp for utredning og behandling av tvangslidelser (OCD) hos barn, unge og voksne.

Pakkeforløpene skal bidra til økt brukermedvirkning, bedre samhandling, likeverdig behandling og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.