Vi treng ny Lundkommisjon

Siv Helen RydheimBlogg

I Klassekampen 25. mars 2019 er det et viktig politisk innspill som gjelder WSOs kjernegruppe – de som er blitt skadet av psykiatrien.

Takk til Einar Jetne for å dra debatten i gang og takk til Klassekampen for at dere tar det inn!

Med tillatelse fra Klassekampen gjengir vi teksten i sin helhet, med overskiften:

Vi treng ny Lundkommisjon:
«DEBATT ERSTATNING

Av Einar Jetne, pensjonist og tidl. politikar i Nordland fylkesting

I februar 1994 nedsette Stortinget Lundkommisjonen for å granske påstandar om ulovleg overvaking av norske borgarar. Kommisjonen som var leia av høgsterettsdomar Ketil Lund sendte Stortinget Dokument nummer 15 (1995-96) den 28. mars 1996. Einskildpersonar som meinte at dei hadde lidd alvorleg skade som følgje av instruksstridig registrering eller overvaking kunne søke om erstatning. 774 personar søkte. Av desse fekk 379 (deriblant underteikna) til saman utbetalt vel 11 millionar kroner.

I Tidsskriftet til Den norske legeforening (5/2019) har Lund ein artikkel med tittelen «Sivilombudsmannens uttalelse om ulovlig tvangsmedisinering». Innleiingsvis slår han fast at «to nylige saker tydeliggjør at dagens tvangsmedisineringspraksis er ulovlig. Praksisen må umiddelbart opphøre, og ofrene må kompenseres.» Lund skriv at han i ein tidlegare artikkel i tidsskriftet har påvist «at norsk tvangsmedisineringspraksis er ulovlig og menneskerettsstridig», jamfør Torturforbodet nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 3.

Vidare drøftarLund meir i detalj sivilombudsmannen si vurdering av to fylkesmannsembete (Oslo og Akershus og Aust- og Vest-Agder). Sivilombudsmannen slår i si vurdering fast at «treffsikkerheten ved bruk av antipsykotika er usikker og lav». Vidare skriv Lund at «den ulovlige praksisen har pågått i hvert fall i årene etter 1981». Og etter 2011 «har verken fylkesmenn eller helsemyndigheter vært uvitende om praksisen. At de ikke har brydd seg om ulovlighetene, som etter all sannsynlighet har skadet langt flere enn det mindretallet som har profittert, er avskyvekkende. Dette kan forstås i lys av at denne pasientgruppen ikkje har sterke talspersoner, og verken nevneverdig har interessert publikum eller media (med noen få hederlige unntak de senere år), og derfor heller ikke politikere.»

Konklusjonen er: «Siden det dreier seg om masseovertredelser av loven, vil det måtte oppnevnes et utvalg som får i oppgave å kartlegge omfanget av de ulovlige vedtakene som er truffet gjennom årene, og vurdere hvorledes pasientene skal kompenseres for overgrepene.» Over dei siste 40 åra har truleg fleire titusentals kvinner og menn på lovstridig vis vorte tvangsmedisinert innafor psykiatrien her til lands. Det er uvisst kor mange som har fått varige helseskadar av desse lovbrota. Det kan gjelde fleire tusen. På den medisinske sida er det helst nevrologar som kan vurdere biverknadane og dei påførte helseskadane.

Kommisjonen eller utvalet som Ketil Lund meiner må bli nedsett av Stortinget vil ha parallellar til Lundkommisjonen. Eg kan tenkje meg at utvalet bør bli samansett av minst ein stortingspolitikar, ein jurist, ein nevrolog og representantar for ulovleg tvangsmedisinerte. Sidan svært mange av dei skadelidande er eldre menneske, bør utvalet sikte på å gje Stortinget rapport seinast våren 2021.»

Kommentarer fra WSO

WSO foreslår at det i tillegg til de nevnte, som blir foreslått i et utvalg, så er Anna Luise Kirkengen en forsker det vil være viktig å få inn i denne sammenhengen. (Prof. i samfunnsmedisin, kunnskapsfelt: Helsefølger av krenkelseserfaring). Skader består av mer enn det en nevrolog kan bedømme. Traumer etter tvangsbehandling er ikke nødvendigvis målbare fra en nevrolog sin side.

Å arbeide for god hjelp og forståelse/ oppreisning /erstatning for denne gruppen er en viktig sak for oss i WSO.
Vi har kjempet i 50 år for rettferdighet og respekt for denne gruppen mennesker. Mange er så skadet av den «behandling» de har fått gjennom mange år at de ikke er i stand til å kjempe sin egen sak. 

WSO leverte inn et forslag til den nye Helse- og sykehusplanen, og det forslaget er uhyre viktig for en stor gruppe mennesker det vil berøre. Å få anerkjent at tvangsmedisineringen sammen med øvrig behandling i psykiatrien har vært skadelig og ulovlig, vil være svært viktig.

Her siteres det som gjelder punkt 3 i WSOs forslag:

«Institutt for psykiatriskadde

Enkeltpersoner og familier lider overlast som følge av psykiatriintervensjoner. Noen forlater livet under behandling eller rett etter utskrivelse. Vi vet ikke hvor mange som skades og påføres traumer og tilleggsbelastninger som følge av psykiatriske intervensjoner. Det er 15-20 år kortere levetid for «psykiatriske» pasienter. Årsakene debatteres.

Nevroleptika bidrar til at mange føler seg mere død enn levende. Svekkelse av kognitive funksjoner er vanlig. Helsetjenestene svikter også når det gjelder forebygging og behandling av vanlige somatiske sykdommer.

Instituttet skal:
– Anerkjenne, kartlegge og beskrive omfanget av psykiatripåførte skader – Forebygge at flere pasienter skades av psykiatrisk behandling
– Publisere artikler som bygger på forskning og undersøkelser
– Gi undervisning og opplæring av helsepersonell og studenter i helse- og sosialfaglige høyskoler og universiteter
– Tilby relevant behandling til mennesker med iatrogene skader/sykdommer/lidelser, både poliklinisk og i døgnavdelinger i egne lokaler

For de tre nevnte nyetableringene gjelder dette:
-Planlegging og drift må skje i samarbeid mellom tidligere pasienter og pårørende og med dedikerte fagfolk med teoretisk og praktisk traumeforståelse.
-Kunnskapsutvikling må sikres før oppstart med følgeforskning, som inkluderer medforskere med egenerfaring. Beliggenhet lokaliseres på nøytral grunn, som ikke assosieres med mainstream psykiatriske institusjoner.
-Psykiatrisk akuttmottak og Boligtilbudet knyttes opp mot Instituttet, for å sikre at kunnskapsutviklingen blir gjort tilgjengelig.

Les hele forslag på følgende lenke:
http://wso.no/2018/06/wso-deltok-pa-helse-og-omsorgsdepartementets-innspillmote-20-juni-2018/

Klassekampen tok inn svar til Einar Jetne, publisert 27. mars 2019:

Våre egne flyktninger

DEBATT TVANGSPSYKIATRI

Siv H. Rydheim, prosjektleder i Landsforeningen We Shall Overcome

LUND-KOMMISJON II: Bør se på tvangspsykiatrien i Norge.

Takk, Einar Jetne, for forslag om en ny Lundkommisjon i mandagens avis! Det er en sjeldenhet at den ulovlige tvangsmedisineringen anerkjennes som skadelig. Kun unntaksvis tror noen på oss når vi forteller om våre erfaringer. De som selv har lignende erfaringer og pårørende anerkjenner smerten tvangen medfører.

Forskning blant flyktninger (Zemir Popovac, favne.no) har vist mange likhetstrekk med det som kalles post-migrasjonsvansker og våre postpsykiatri-vansker:

  •  Vansker knyttet til det å stå utenfor arbeidslivet.
  •  Man mister sosiale roller man hadde tidligere.
  •  Tap av ferdigheter, kunnskap og kompetanse.
  •  Identiteter man hadde gjelder ikke lenger.
  •  Man blir ikke bekreftet og anerkjent.
  •  Ingen bærer historien vår sammen med oss.

Når tvangspsykiatrien overtar styringen blir man en ikke-person. Selv om vi kommer oss fri fra tvang, kan konsekvensene av overgrepene være så store at mange aldri greier å reise seg igjen. Psykososiale og sosioøkonomiske konsekvenser blant tvangsutsatte har det ikke vært forsket på. Det må gjøres i et menneskerettslig perspektiv, i tilknytning til en ny Lundkommisjon! Professor Anna Luise Kirkengen, som forsker på helsefølger av krenkelseserfaring) foreslås også til å sitte i utvalget.