WSO har levert høringssvar til ny lov om informasjonstilgang

Grete JohnsenBlogg

WSO har avgitt høringssvar til høringen: Forslag til lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Hele høringssvaret finner du her.

Kort oppsummert så fraråder WSO å opprette et utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010-2020 med tilhørende lov om informasjonstilgang slik det er foreslått.

Bakgrunnen for WSO sitt høringssvar er at vi mener mandatet til utvalget og forslaget til lov om informasjonstilgang ikke er godt nok utredet. WSO synes hensikten med utvalget er godt, men målet helliger ikke midlet. WSO er også bekymret for at personvernet til den enkelte pasient som er utsatt for overgrep av behandler, ikke ivaretas godt nok da disse ikke skal bli informert eller spurt om samtykke til granskning av saksbehandlingen. At personvernet svekkes, kan medføre skepsis til å påklage skadelig helsehjelp og også til å oppsøke helsehjelp.

WSO sitt krav er blant annet at et eventuelt undersøkelsesutvalg legges på samme sikkerhetsnivå som UKOM (Statens undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenesten) for behandling av personopplysninger, som følger av GDPR. Ingen skal heller oppleve at opplysninger om dem behandles uten at de underrettes om dette. 

WSO frarådet derfor opprettelse av utvalget og loven om informasjonstilgang slik som den ble foreslått. Hvis en likevel mente at et slikt utvalg var den beste måten å undersøke saksbehandlingen i disse sakene på, bad WSO om at lovforslaget og mandatet skulle sendes ut på ny høring med forsvarlig høringsfrist, for å utredes bedre. 

Høringen ble saksbehandlet av Journalutvalget. 

Lenke til høringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-informasjonstilgang-m.m.-for-utvalg-som-skal-undersoke-saker-om-overgrep-begatt-av-helsepersonell-mot-pasienter-i-perioden-2010-til-2020/id2854706/