WSO har levert høringssvar til nasjonale faglige råd om bruk av tvang i psykisk helsevern

Grete JohnsenBlogg

Helsedirektoratet har hatt ute på høring «Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne»

WSO har levert høringssvar som kan leses her.

Vi gjengir første del av vårt høringssvar:

Innledningsvis vil vi påpeke at det er positivt at Helsedirektoratet utgir en veileder som har som formål å redusere bruk samt forebygging av tvang. Så langt har dessverre arbeidet med å redusere tvangsbruken i Norge vært resultatløs med en stadig økning av tvangsbruk på nasjonalt plan. Det finnes lokale variasjoner og noen behandlingssteder har lyktes med å tilby bedre tjenester uten tvang, mens andre igjen har hatt en økning i tvangsbruk. Det psykiske helsevernet fremstår som endringsresistent etter snart 25 år med fokus på tvangsreduksjon.

WSO mener at det må sterkere tiltak enn de foreliggende nasjonale rådende for å lykkes med å endre helsetjenestene i tråd med menneskerettighetene og internasjonale føringer om å gå bort i fra et tvangsbasert psykisk helsevern og over til et psykisk helsetilbud som gir støtte og tjenester bygget på fritt og informert samtykke.

WSO vil komme med en overordnet anbefaling om å ta i bruk ressursene fra Verdens Helseorganisasjons «Quality Rights Initiative». Fokuset bør være på å bygge gode, robuste tjenester som er fundert i og respekterer menneskerettighetene og CRPD. 

WHO Quality Rights lanserte nylig et nytt veiledningsmateriale med mål å avskaffe menneskerettighetsbrudd i psykiske helsetjenester, og det finns også e-lærings materiale rettet mot helsepersonell som jobber med psykiske helsetjenester, som er praktisk innrettet med konkrete eksempler og problemstillinger. 

For mer informasjon se https://www.madinnorway.org/2021/06/who-lansering-10-juni-2021/ og https://qualityrights.org/

Vi er klar over at Helsedirektoratet angir at høringsutkastet er ment som faglige råd og et nyttig hjelpemiddel i arbeidet med å forebygge tvang og at tvang skal bli brukt korrekt. Svakheten med råd og forslag er at man ikke forplikter seg til å følge dem. Vi har vanskeligheter med å se at Helsedirektoratets faglige råd vil ha stor betydning for gjeldende praksis eller for å redusere tvangsbruken. 

Vårt helhetlige inntrykk er at dokumentet mangler substans og er lite konkret. Et forsøk på (muligens) å gjøre rådene enkle har tidvis ført til at det er så lite konkrete at de fremstår innholdsløse. Uten å sette seg inn de mange ulike referansene/linkene blir dokumentet ufullstendig, og ved å lese samtlige rapporter som vises til blir innholdet for omfattende og dertil utilgjengelig. Det er utfordrende å kommentere høringsutkastet uten å samtidig gå i dybden på alle vedleggene og kommentere disse også. Det er vanskelig å se at et dokument med en slik oppbygging vil fungere etter intensjonen, da det er et krevende dokument å få oversikt over. 

Tvangsmedisinering i de nasjonale rådene.

At Helsedirektoratet utelater temaet om tvangsmedisinering i et dokument som er skrevet med formål om å forebygge bruk av tvang, er for oss uforståelig. Mange av våre medlemmer angir tvangsmedisinering som den mest inngripende formen for tvang som psykisk helsevern benytter. Dermed burde denne problemstillingen blitt adressert i et slikt rådgivende dokument for forebygging og riktig bruk av tvang.

Vi viser i denne sammenheng til kommentaren til innhold og arbeidsprosess fra WSO og Hvite ørn:

«Måten den biomedisinske psykiatrien møter psykoserammede pasienter på, med «realitetsorientering» om at medikamenter er nødvendig og eneste løsning samt trusler om tvangsmedisinering, skaper et alvorlig konfliktklima som igjen trigger aggresjon og raseri hos pasientene»

Det vil dermed oppstå situasjoner grunnet motstand mot tvangsmedisinering som igjen øker risikoen for andre tvangsmidler. Man må se utøvelsen av tvangsmedisinering i sammenheng med de øvrige tvangstiltakene. Det er meningsløst å isolere dette tvangstiltaket fra den helhetlige tvangen begått mot denne pasientgruppen. 

Vi mener det er avgjørende at Helsedirektoratet inkluderer tvangsmedisinering som et eget tema i det rådgivende dokumentet for forebygging av tvang. En utredning av utfordringene og konsekvensene av tvangsmedisinering hører absolutt hjemme her. 

Vi viser også til brev sendt til Helsedepartementet fra Fellesaksjonen for medisinfrie tilbud med krav om bred og helhetlig gjennomgang av tvangsmedisinering. https://medisinfrietilbud.no/fellesaksjonen-har-sendt-brev-til-helse-og-omsorgsdepartementet-med-krav-om-bred-og-helhetlig-gjennomgang-av-tvangsmedisinering/

.

Lenke til høringen: https://www.helsedirektoratet.no/horinger/nasjonale-faglige-rad-for-forebygging-og-riktig-bruk-av-tvang-i-psykisk-helsevern-for-voksne