Om Åpen Dialog i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Åpen Dialog i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om krisetjenester innen psykisk helse, hvor Åpen Dialog er en av tjenestene som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste.

Utdrag fra innledningen:

Åpen Dialog er en spesifikk teknikk for å arbeide psykoterapeutisk og dialogisk med enkeltpersoner og familier som har en psykisk lidelse. Teknikken ble utviklet i Vestre Lappland i Finland, men mange fagfolk innen psykisk helsevern får nå opplæring i Åpen Dialog i deler av Skandinavia, Tyskland, Nederland, Østerrike, Storbritannia, USA, Australia, Japan og Irland. 

Vest-Lappland har seks kommuner og ca. 65 000 innbyggere. Tilnærmingen Åpen Dialog preger alle deler av det psykiske helsearbeidet i Vestre Lappland. I dette avsnittet beskrives imidlertid driften av en krise- og hjemmebesøkstjeneste som koordineres av Keropudas poliklinikk, en vaktpoliklinikk ved Keropudas sykehus i Torneå (21 900 innbyggere).

Denne krisetjenesten betjener hele Vestre Lappland og samarbeider med andre poliklinikker og tjenester i de andre kommunene i Vestre Lappland.

Krisetjenesten Åpen dialog har som mål å gi psykoterapibaserte tiltak til personer som befinner seg i en psykisk krise, inkludert personer med psykotiske symptomer. Teamet består av en oversykepleier, en assisterende oversykepleier, 14 sykepleiere, en sosionom, en psykiater, en psykolog, en ergoterapeut og en sekretær. Leger i spesialisering deltar også i arbeidet. Likepersoner som fungerer som konsulenter for tjenesten, kan også bidra, men dette skjer vanligvis mot slutten av intervensjonen. De ansatte har kontorer på Keropudas sykehus, men det meste av arbeidet foregår ute i lokalsamfunnet. 

.

Les den norske oversettelsen av kapittelet om Åpen Dialog her: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Apen-Dialog.pdf

OBS: «Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven».

.

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene:https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til Åpen Dialog: Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi, Soteria House, psykisk helsetjenesten i Trieste og Heidenheim sykehus.