Om nettverket for psykiske helsetjenester i Trieste i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Trieste i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden.

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om «Omfattende nettverk av psykiske helsetjenester», hvor psykisk helsetjenesten i Trieste er en av de som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste.

Utdrag fra innledningen:

Trieste er en by med ca. 236 000 innbyggere og hovedstaden i den autonome regionen Friuli Venezia Giulia nordøst i Italia. En dyptgripende omlegging av det psykiske helsevernet i Trieste startet på 1970-tallet med nedleggelsen av det gamle San Giovanni-asylet, der 1200 mennesker var innlagt. Historisk sett var de italienske reformene en del av en sosial bevegelse for å oppnå menneskerettigheter i hele det italienske samfunnet. I Trieste ble frihet og menneskerettigheter en sentral del av det psykiske helsearbeidet, blant annet ved at folk ble flyttet fra institusjonene og ut i samfunnet. Den psykiatriske institusjonen ble erstattet av et nettverk av kommunale tjenester, noe som medførte store endringer i tildelingen og bruken av budsjetter.

I dag er det å fremme medborgerskap for mennesker med psykiske lidelser og psykososiale funksjonsnedsettelser fortsatt et viktig og sentralt element i det psykiske helsearbeidet. For å unngå fragmentering koordineres alle tjenester av Department of Mental Health (DMH), som er ansvarlig for budsjettering, planlegging og levering av tjenester. 

Innenfor det kommunale psykiske helsesystemet i Trieste er det utviklet en «hele personen, hele systemet, hele lokalsamfunnet»-tilnærming til psykisk helsearbeid, som legger stor vekt på å samarbeide med lokalsamfunnet for å utvikle et fullt integrert støttesystem med åpne dører og uten tvang. 

Community Mental Health Centres (CMHC) er den primære inngangen til det psykiske helsevesenet. Teamene ved sentrene er tverrfaglige og arbeider fleksibelt og svært mobilt. De ansatte er involvert i å yte omsorg, gi støtte til koordinering av tjenester og fremme tilfriskning ved å sette folk i kontakt med ulike tiltak, tjenester og muligheter i samfunnet. Det overordnede målet er ikke bare å gi behandling og omsorg innenfor en menneskerettighetsramme, men også å fremme sosial integrering og inkludering.

.

Les den norske oversettelsen av kapittelet om Trieste her:
https://wso.no/wp-content/uploads/2023/07/Trieste.pdf

OBS: «Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven».

.

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene:https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til Trieste: Soteria House, Åpen Dialog, Personlig ombud, BET – Basal eksponeringsterapi og Heidenheim sykehus