Anmodning om oversettelse av WHO QualityRights i Norge – brev til Helse- og omsorgsdepartementet

Lene AuestadBlogg

QualityRights er Verdens helseorganisasjons (WHO) globale initiativ for å styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser (WHO, 2019). I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber vi om at WHOs QualityRights (QR) materiale oversettes til norsk, og tas i bruk i utdanninger og psykisk helse- og rustjenester. Brevet er et samarbeid mellom Norsk Sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) ved Espen Gade Rolland, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) ved fagdirektør Guri Gabrielsen, WSO – We Shall Overcome ved leder Mette Ellingsdalen, Bengt Karlson, professor Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Marit Borg, professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Peter McGovern, psykiater og medvirkende forfatter og rådgiver i utviklingen av WHOs QualityRights veiledning- og opplæringsverktøy. Brevet kan leses i sin helhet under.

Formålet med henvendelsen

Vi ber om at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar til at WHOs QualityRights (QR) materiale oversettes til norsk, og tas i bruk i utdanninger og psykisk helse- og rustjenester.

QualityRights er Verdens helseorganisasjons (WHO) globale initiativ for å styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser (WHO, 2019). QualityRights er oversatt til 11 ulike språk.

QR består av et omfattende opplæringsmateriale og en veileder med gode eksempler på menneskerettighetsbaserte praksiser. Som del av Quality Rights inngår også et e-læringskurs som retter seg mot hele praksis-feltet, tjenesteutviklere, ledere, brukere/- pårørende og helsepersonell.

Vi mener det særlig er viktig at dette-læringskurset nå blir oversatt til norsk, og foreslår derfor at oversettelse av e-læringskurset prioriteres. Oversetting av dette e-læringskurset vil være et ledd i å tilgjengeliggjøre denne kunnskapen for aktører i tjenestene. Kurset har potensiale til å gi grunnleggende kunnskap til en stor bredde av fagpersoner, pårørende og brukere.

Gjennom en oversettelse vil e-læringen tilpasses norske forhold og slik tas lettere i bruk.

Opplæring i menneskerettigheter er nødvendig for forsvarlig tjenesteutvikling

Psykisk helse- og rustjenestene er i stadig endring, og det er avgjørende at fremtidige endringer er basert i menneskerettighetene. Opplæring er det nødvendig for at menneskerettighetene skal etterleves i praksis. Internasjonalt er det mange eksempler på hvordan WHOs QualityRights e-læring har bidratt til økt bevissthet om menneskerettigheter i tjenestene hos fagpersoner og pasienter/ brukere.

Det forutsettes kjent at flere tilsyn med psykisk helse- og rustjenester i Norge viser brudd på menneskerettighetene. Sivilombudsmannen har vist til flere slike eksempler. LDO har gjort flere tilsyn med forvaltningspraksis som viser brudd på så vel Norsk rett som CRPD når det gjelder tjenestene til utviklingshemmede. I tillegg kommer graverende funn fra UKOM ved alvorlige hendelser.

Et viktig premiss for at tjenestene skal utvikles i tråd med menneskerettighetene vil være informasjon, utdanning og opplæring av beslutningstagere, tjenesteutøvere, brukere og pårørende i hva dette innebærer. WHO har utviklet QualityRights for å tilgjengeliggjøre slik kunnskap for å forbedre psykiske helsetjenester og styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser.

Flere nye sentrale forskriftsfestede utdanninger som denne regjeringen har vedtatt, har læringsutbyttebeskrivelser som omhandler både personsentrerte tjenester og

menneskerettigheter. Det gjelder Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i sykepleie innen psykisk helse, rus og avhengighet (Lovdata, 2022), og Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid (Lovdata, 2022).

CRPD og Quality Rights

Norge ratifiserte CRPD allerede i 2013, og regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov. Utvalget skal avgi sin utredning 15. januar 2024 (Regjeringen, 2022). LDO lanserte rapporten Inkorporering av CRPD: Likestillings- og diskrimineringsombudets anbefalinger om norsk rett og praksis (ldo.no) 7. desember 2023.

Et av de temaene som er mest grundig omhandlet i LDO-rapporten om inkorporering, og som også var diskutert i panel under lanseringen også statssekretær Bjørkholt deltok, var er hvordan tjenestene i psykisk helsevern bør utvikle seg for å være i samsvar med CRPD.

QR er utviklet med en pragmatisme som tar høyde for at mange land har en lovgivning som ikke fullt ut er i tråd med CRPD. Det er likevel mulig å utvikle forståelsen og tjenestene i riktig retning og i tråd med viktige prinsipper i CRPD. Det er ikke nødvendig å vente på en avklaring i forhold til lovendringer før man tar QR i bruk. I 2021 fikk Helsedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan beslutningsstøtte kan utformes og iverksettes for mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser. Oppdraget ble satt på vent i påvente av Samtykkeutvalgets rapport.

Utvalget har foreslått å fornye dette oppdraget. QR inneholder både opplæringsmateriale og konkrete eksempler om beslutningsstøtte som vil være viktig i dette arbeidet.

Arbeidet mot recovery-orienterte tjenester har pågått lenge i Norge, og særlig i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Det er stor variasjon i hvordan recovery- og personsentrerte tjenester forstås. QR setter recovery og personsentrerte tjenester inn i en menneskerettslig sammenheng som er viktig for at tjenestene kan jobbe recovery-basert på en kvalitativt bedre måte.

Undertegnede arbeider fra forskjellige perspektiver med menneskerettigheter og utvikling av psykisk helse- og rustjenester. Norsk sykepleierforbund og NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR) etterlyste i en kronikk at opptrappingsplanen for psykisk helse må forholde seg til internasjonale forpliktelser. Det gjelder konkrete tiltak for utvikling av psykiske helse og rustjenester som arbeider personsentrert, rettighetsbasert og recovery-orientert i tråd med internasjonale forpliktelser (Dagens medisin 2023). Kommunalt Recovery Orientert Nettverk (KRON) etterlyste i sin kronikk den 24.11. 2023, konkrete tiltak i forhold til medborgerskap, menneskerettigheter og levekår i den nye opptrappingsplan for psykisk helse (Dagens medisin 2023). WHO QualityRights er ett slikt konkret tiltak som etterlyses.

Leder av SPoR Espen Gade Rolland er representert i ICNs Expert Group for Mental Health Nursing, og har bidratt inn i publikasjonen «The global mental Health nursing workforce». Her fremheves viktigheten av menneskerettigheter og personsentret tilnærming innen psykisk helse (ICN, 2022). Rapporten er ved flere anledninger gjort kjent i WHO. International Council

of Nurses (ICN) som representere mer enn 27 millioner sykepleiere fra 130 ulike land, har tilsluttet seg QualityRights e-læringsprogrammet. Programmet møter ICNs standarder for utdanning av sykepleiere (ICN, 2022).

For ytterligere informasjon se vedlegg.

Oslo 11.12.23

Med vennlig hilsen

Espen Gade Rolland, leder av NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus (SPoR)

Guri Gabrielsen, fagdirektør Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Mette Ellingsdalen, leder Landsforeningen WSO – We Shall Overcome

Bengt Karlson, professor Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Marit Borg, professor emerita, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Peter McGovern, psykiater og medvirkende forfatter og rådgiver i utviklingen av WHOs QualityRights veiledning og opplæringsverktøy.

Vedlegg

Om WHO Quality Rights

QualityRights er WHOs globale initiativ for å styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser (The World Health Organization, 2019).

QualityRights har fem definerte hovedmål (The World Health Organisation, 2019):

 1. Bevisstgjøring og kompetanseutvikling for å bekjempe stigma og diskriminering, og fremme menneskerettigheter og recovery.
 2. Forbedre kvaliteten og sikre menneskerettighetene i psykisk helse og relaterte tjenester.
 3. Utvikle lokalbaserte og recoveryorienterte tjenester som respekterer og fremmer menneskerettighetene.
 4. Styrke lokalmiljøer for å påvirke politikk og tjenesteutvikling.
 5. Bidra til å reformere nasjonal politikk og lovgivning i tråd med CRPD og internasjonale menneskerettighetsstandarder.

WHO Quality Rights er både rettet mot de som bruker og de som er ansvarlig for psykiske helsetjenester (The World Health Organization, 2019).

Om E-læringsprogrammet

https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/policy-law-rights/qr-e-training

WHO QualityRights e-læring gir tilgang til en interaktivt, dynamisk læringsplattform, med mulighet til diskusjon av problemstillinger og spørsmål.

E-læringsprogrammet er utviklet av brukere, pårørende, fagpersoner og ressurspersoner fra ulike land. Det er gratis og tilgjengelig i 11 språk.

E-læringsprogrammet består av 6 moduler:

 1. Menneskerettigheter
 2. Menneskerettigheter, psykisk helse og funksjonshemming
 3. Psykisk helse, Recovery og retten til helse
 4. Rettslig handleevne og retten til selvbestemmelse
 5. Frihet for tvang, vold og overgrep
 6. Kvalitet i tjenestene og inkludering i samfunnet.

Til hver modul er det utviklet læringsmateriale i form av videopresentasjoner og tekster. Til kjernemodul 2 Psykisk helse, funksjonsvariasjon og menneskerettigheter, legges det for eksempel vekt på kunnskap om ulike forståelsesmodeller innen psykisk helse og funksjonsvariasjon. Videre går modulen inn på konkrete måter å forsvare menneskerettigheter i psykiske helsetjenester, kunnskap om CRPD, hvordan stigma påvirker vår psykiske helse, og hvordan utfordre stereotyper. I modul 3 om Rettslig handleevne og retten til å bestemme, gis en presentasjon av artikkel 12 i CRPD, Likhet for loven. Her

presiseres viktige prinsipper om selvbestemmelse, fritt og informert samtykke og eksempler på beslutningsstøtte. Modulene legger opp til refleksjoner over egne holdninger, praksisene kursdeltakerne arbeider innenfor, behov for endringer i rammebetingelser som lovverk, prosedyrer, rutiner og samarbeidsformer. Det gis tips og veiledning i hvordan en kan introdusere og anvende rettighetene i ulike tjenester og praksiser. Kjernemodulene kan tas individuelt for å tilegne seg kunnskap og oversikt over feltet.

QualityRights materialet består i tillegg av:

Veileder i samfunnsbaserte psykisk helsetjenester https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community- mental-health-services

Gode eksempler på forskjellige tjenester fra hele verden som er basert i menneskerettighetene.

Beskriver hvordan tjenestene oppfyller fem sentrale menneskerettslige aspekter; Respekt for rettslig handleevne, ikke tvangsbasert praksis, deltagelse og medvirkning, inkludering i samfunnet, recovery og personsentrert praksis.

Egne fordypnings-hefter for forskjellige typer tjenester.

QualityRights core-training

https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-guidance-and-training-tools

I tillegg til utdypende moduler i de samme temaene som e-læringsprogrammet, fins det også spesialiserte moduler:

 1. Beslutningsstøtte og planlegging
 2. Strategier for å avslutte skjerming og tvang
 3. Recoverypraksiser for psykisk helse og velvære Quality Rights har også utviklet evalueringsverktøy:
 4. Evaluering av WHOs Quality Rightsopplæring om psykisk helse, menneskerettigheter og Recovery: spørreskjema før opplæringen
 5. Evaluering av WHOs Quality Rightsopplæring om psykisk helse, menneskerettigheter og Recovery: spørreskjema etter opplæringen

Et Selvhjelps-verktøy følger også med:

Personorientert Recovery planlegging for psykisk helse og velvære

QualityRights tool-kit

https://www.who.int/publications/i/item/9789241548410

Verktøy for kartlegging av den lokale situasjon hva angår sikring av menneskerettigheter i psykiske helsetjenester.

En enkel oversikt over hva QualityRights kan tilby: QRFlyer-2022-for-Web.pdf (qualityrights.org)

Image by rawpixel.com on Freepik