Om BET-avdelingen ved Blakstad sykehus, Vestre Viken i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om BET (Basal eksponeringsterapi) i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling av personsentrerte og rettighetsbaserte tilbud» 

Veilederen inneholder en detaljert beskrivelse av menneskerettighetsbaserte tilbud innen psykisk helse, eksempler på god praksis rundt i hele verden og anbefalinger til integrering av slike tjenester i nasjonale helse- og sosialtjenester. Den gir informasjon og støtte til alle som ønsker å utvikle eller endre sine tjenester, for å bringe dem i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder, herunder FNs «Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne» (CRPD). QualityRights er et initiativ fra WHO og har som mål å øke kunnskapen om CRPD og menneskerettigheter i velferdstjenestene i verden. 

Veilederen består blant annet av syv praktiske pakker, den ene om sykehusbaserte tjenester, hvor BET er en av tjenestene som beskrives som en personsentrert og rettighetsbasert tjeneste. BET er også den eneste norske tjenesten som er beskrevet i veilederen.

Fra innledningen:

«Enheten for basal eksponeringsterapi (BET) ligger ved Blakstad sykehus nær Asker, 30 km sør for Oslo. Blakstad sykehus er en del av Vestre Viken helseforetak i Helse Sør-Øst – den største av fire helseregioner i Norge. Siden opprettelsen i 2000 har BET vært et tilbud til mennesker med psykiske lidelser og psykososiale funksjonsnedsettelser som ikke har funnet andre former for psykisk helsehjelp og støtte verken nyttig eller effektiv……

BET-enheten ble utviklet som et tilbud til personer med komplekse, langvarige psykiske lidelser. Den åpne enheten har seks sengeplasser og tilbyr døgnbasert behandling og støtte til i gjennomsnitt 6-10 personer per måned. Tjenesten tilstreber å møte den enkelte på hans eller hennes egne premisser, og tilbyr en helhetlig omsorgsmodell som går utover den tradisjonelle biomedisinske modellen for diagnostisering og behandling….

Ved BET-enheten får brukerne mulighet til å eksponere seg for sin innerste frykt – både tanker og følelser – i trygge omgivelser. Gjentatt eksponering gjør at man gradvis innser at det faktisk ikke er noe å frykte, selv om det kan føles som om det er fare på ferde (8). Etter hvert mister unngåelse sin funksjon, siden det ikke lenger er den eneste måten å håndtere frykten på. Dermed lærer man å forholde seg til og akseptere smerte eller vanskelige opplevelser i stedet for å bruke all sin energi på å unngå dem.»

.

Les den norske oversettelsen av kapittelet om BET her: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/BET-WHO-veileder-norsk.pdf

OBS: «Denne oversettelsen er ikke laget av Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO er ikke ansvarlig for innholdet eller nøyaktigheten av denne oversettelsen. Den engelske originalutgaven er den bindende og autentiske utgaven».

Lenke til WHO – veilederen inkludert de syv tekniske pakkene:https://www.who.int/publications/i/item/guidance-and-technical-packages-on-community-mental-health-services

.

Her er innledningen til hele veilederen i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledningen-til-WHO-veilederen.pdf

Innledningen til den tekniske pakken «Sykehusbaserte psykiske helsetjenester» i norsk oversettelse: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/06/Innledning-til-Sykehusbaserte-psykisk-helsetjenester.pdf

.

Vi har valgt ut noen få tjenester fra WHO – veilederen som vi har oversatt til norsk, fordi disse enten allerede er etablert i Norge med gode resultater, eller som er kjent i Norge og finnes etablert i Europa. Dette er tjenester vi mener er gode eksempler som bør etableres eller utvikles videre i Norge, eller som norsk helsetjeneste kan hente inspirasjon og lærdom fra. Det er i tillegg til BET: Åpen Dialog, Personlig ombud, Soteria House, psykisk helsetjenesten i Trieste og Heidenheim sykehus.